อันดับของขนาด (ข้อมูล)

อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์
รายชื่ออันดับของขนาดตามข้อมูล
ตัวคูณ ผลคูณ ค่า วัตถุ
100 1 บิต 1 บิต คำตรงกันข้าม เช่น สูงหรือต่ำ
1.6 บิต ขนาดโดยประมาณของ TRIT (เลขฐานสาม)
4 บิต ขนาดโดยประมาณของ เลขฐานสิบและเลขฐานสิบหก
8 บิต 1 ไบต์
101 10 บิต 10 บิต ความยาวบิตต่ำสุดในการจัดเก็บไบต์เดียวกับข้อผิดพลาดการแก้ไขหน่วยความจำ
16 บิต เทียบเท่า 1 "คำ" บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 16-บิต, 2 ไบต์
32 บิต ขนาดของจำนวนเต็มสามารถเก็บได้ 4,294,967,296 ค่า ที่แตกต่างกัน , 4 ไบต์
64 บิต ขนาดของจำนวนเต็มสามารถเก็บได้ 18,446,744,073,709,551,616 ค่า ที่แตกต่างกัน , 8 ไบต์
102 100 บิต 128 บิต 16 ไบต์
256 บิต 32 ไบต์
512 บิต 64 ไบต์
103 1 กิโลบิต 1 กิโลบิต 1,000 บิต
1.024 กิโลบิต 128 ไบต์
1.228 กิโลบิต ความจุสูงสุดโดยประมาณของบัตรแถบแม่เหล็กมาตรฐาน
2.048 กิโลบิต ความจุแรมของหุ้น Altair 8800
4.196 กิโลบิต 512 ไบต์
8 กิโลบิต 1000 ไบต์
8.192 กิโลบิต 1024 ไบต์
104 10 กิโลบิต 10 กิโลบิต 10,000 บิต
15.36 กิโลบิต หนึ่งหน้าจอของข้อมูลที่แสดงบนคอนโซลข้อความ 8-bit ขาวดำ (80x24)
16.384 กิโลบิต 2048 ไบต์ หรือ 2 กิบิไบต์
32.768 กิโลบิต 4196 ไบต์ หรือ 4 กิบิไบต์
65.536 กิโลบิต 8192 ไบต์ หรือ 8 กิบิไบต์
105 100 กิโลบิต 100 กิโลบิต 100,000 บิต
131.072 กิโลบิต 16,384 ไบต์ หรือ 16 กิบิไบต์
160 กิโลบิต ขนาดโดยประมาณของบทความของวันที่ 15 เมษายน 2010
262.144 กิโลบิต 32,768 ไบต์ หรือ 32 กิบิไบต์
524.288 กิโลบิต 65,536 ไบต์ หรือ 64 กิบิไบต์
106 1 เมกะบิต 1 เมกะบิต 1,000,000 บิต
1.048 576 เมกะบิต 131,072 ไบต์ หรือ 128 กิบิไบต์
1.978 560 เมกะบิต ความละเอียดมาตรฐานโทรสาร​สีดำและสีขาวหนึ่งหน้า (1728 × 1145 พิกเซล​)
2.097 152 เมกะบิต 262,144 ไบต์ หรือ 256 กิบิไบต์
4.194 304 เมกะบิต 524,288 ไบต์ หรือ 512 กิบิไบต์
8.388 608 เมกะบิต 1,048,576 ไบต์ หรือ 1,024 กิบิไบต์
107 10 เมกะบิต 16.777 216 เมกะบิต 2,097,152 ไบต์ หรือ 2 เมบิไบต์
25 เมกะบิต จำนวนของข้อมูลที่อยู่ในสไลด์สีทั่วไป
33.554 432 เมกะบิต 4,194,304 ไบต์ หรือ 4 เมบิไบต์
41.943 เมกะบิต ความจุโดยประมาณของผลงานครบชุดของเชกสเปียร์
67.108 864 เมกะบิต 8,388,608 ไบต์ หรือ 8 เมบิไบต์
50-100 เมกะบิต ความจุโดยประมาณของสมุดโทรศัพท์ทั่วไป
108 100 เมกะบิต 134.217 728 เมกะบิต 16,777,216 ไบต์ หรือ 16 เมบิไบต์
150 เมกะบิต จำนวนข้อมูลในแผนที่พับออกขนาดใหญ่
268.435 456 เมกะบิต 33,554,432 ไบต์ หรือ 32 เมบิไบต์
536.870 912 เมกะบิต 67,108,864 ไบต์ หรือ 64 เมบิไบต์
109 1 จิกะบิต 1.000 000 000 จิกะบิต 100,000,000 ไบต์
1.073 741 824 จิกะบิต 134,217,728 ไบต์ หรือ 128 เมบิไบต์
2.147 483 648 จิกะบิต 268,435,456 ไบต์ หรือ 256 เมบิไบต์
4.294 967 296 จิกะบิต 268,435,456 ไบต์ หรือ 512 เมบิไบต์
8.589 934 592 จิกะบิต 536,870,912 ไบต์ หรือ 1,024 เมบิไบต์
1010 10 จิกะบิต 17.179 869 184 จิกะบิต 1,073,741,824 ไบต์ หรือ 2 กิบิไบต์
34.359 738 368 จิกะบิต 2,147,483,648 ไบต์ หรือ 4 กิบิไบต์
68.719 476 736 จิกะบิต 4,294,967,296 ไบต์ หรือ 8 กิบิไบต์
79.215 880 888 จิกะบิต 9.2 กิบิไบต์ ขนาดของบทความวิกิพีเดียทั้งหมด เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
1011 100 จิกะบิต 137.438 953 472 จิกะบิต 8,589,934,592 ไบต์ หรือ 16 กิบิไบต์
274.877 906 944 จิกะบิต 17,179,869,184 ไบต์ หรือ 32 กิบิไบต์
549.755 813 888 จิกะบิต 34,357,738,368 ไบต์ หรือ 64 กิบิไบต์
1012 1 เทระบิต 1.000 000 000 000 เทระบิต 125 กิบิไบต์
1.099 511 627 776 เทระบิต 68,719,476,736 ไบต์ หรือ 128 กิบิไบต์
2.199 023 255 552 เทระบิต 137,438,953,472 ไบต์ หรือ 256 กิบิไบต์
4.398 046 511 104 เทระบิต 274,877,906,944 ไบต์ หรือ 512 กิบิไบต์
8.000 000 000 000 เทระบิต 1,000 กิบิไบต์ , ในปี พ.ศ. 2554 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 1 เทระไบต์ ราคา 80 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนี้มีราคา 84.22 ดอลลาร์สหรัฐ
8.796 093 022 208 เทระบิต 549,755,813,888 ไบต์ หรือ 1,024 กิบิไบต์
(ค่าประมาณ) 8.97 × 1012 เทระบิต ในปี พ.ศ. 2554 ข้อมูลเลขฐานสิบของค่า π ที่ใหญ่มี่สุดเท่าที่เคยคำนวณมา (2.7 × 1012)
1013 10 เทระบิต 10.000 000 000 000 เทระบิต ความจุของความจำมนุษย์​ ถูกคำนวณโดย เรย์ เคิร์ซวิล ในหนังสือ The Singularity Is Near หน้า 126
16.435 678 019 584 เทระบิต 1.9 เทระไบต์​, ขนาดของสื่อประสมในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ​เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554
17.592 186 044 416 เทระบิต 2 เทบิไบต์, ความจุของฮาร์ดดิสก์ขนาด 32 บิต ถูกเสนอโดย LBA SCSI เมื่อปี พ.ศ. 2530
1014 100 เทระบิต 140.737 488 355 328 เทระบิต 16 เทบิไบต์, ความจุของวินโดวส์ 7 หรือ การดำเนินการก่อนหน้านี้
1015 1 เพตะบิต 1.000 000 000 000 000 เพตะบิต
2.4 × 1015 บิต หรือ 300 เทระไบต์ ขนาดของอินเทอร์เน็ตอาร์ไคฟ์
8 เพตะบิต 1 เพตะไบต์
1016 10 เพตะบิต 36.028 797 018 963 968 เพตะบิต ความจำสูงที่สุดของหน่วยความจำกายภาพแอดเดรสใน สถาปัตยกรรมเอกซ์86-64
4.5 × 1016 บิต ความจุโดยประมาณของที่ว่างในฮาร์ดไดร์ฟในเซิร์ฟเวอร์ แฟรมของกูเกิล
10 เพตะไบต์ (1016 ไบต์) ความจุโดยประมาณของคอลเลกชันหอสมุดรัฐสภา เมื่อ ปี พ.ศ. 2547
1017 100 เพตะบิต 2 × 1017 บิต การเก็บรักษาที่ว่างในเมกาอัพโหลด ในเวลาที่มันจะปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2555
8 × 1017 บิต ความจุของข้อมูลตัวละครในสตาร์ เทรค
1018 1 เอกซะบิต 1 × 1018 บิต 1 เอกซะบิต
1.6 × 1018 บิต จำนวนของวัสดุพิมพ์ทั้งหมดในโลก
1019 10 เอกซะบิต 18,446,744,073,709,551,616 ไบต์ 2 เอกบิไบต์
50,000,000,000,000,000,000 ไบต์ 50 เอกซะไบต์
1020 100 เอกซะบิต 147,573,952,589,676,412,928 ไบต์ 16 เอกบิไบต์ ความจุสูงสุดของหน่วยความจำ​ขนาด 64 บิต[ต้องการอ้างอิง]
3.5 × 1020 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในความร้อนปริมาณ 1 จูล ที่ความร้อน 300 เคลวิน หรือ 27 องศาเซลเซียส[1]
1021 1 เซตตะบิต 1 × 1021 ไบต์ 1 เซตตะไบต์
3.4 × 1021 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอ​ 1 กรัม[2]
4.7 × 1021 บิต ความจุของข้อมูลดิจิทัล​ทั้งหมดในโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552[3]
1022 10 เซตตะบิต 276 บิต ความจุที่มากที่สุดของเสียงและไฟล์ใน UFS[4]
1023 100 เซตตะบิต 1.0 × 1023 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในความร้อนปริมาณ 1 จูล ที่ความร้อน 1 เคลวิน หรือ -272.15 องศาเซลเซียส[5]
6.0 × 1023 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในแกรไฟต์ปริมาณ 1 โมล ที่ความร้อน 25 องศาเซลเซียส โดยจุได้ 0.996 บิต/อะตอม[6]
1024 1 ยอตตะบิต 1 × 1024 บิต 1 ยอตตะบิต
7.3 × 1024 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในน้ำปริมาณ 1 โมล ที่ความร้อน 25 องศาเซลเซียส โดยจุได้ 12.14 บิต/โมเลกุล[7]
1025 10 ยอตตะบิต 1.1 × 1025 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในเอนโทรปีของน้ำปริมาณ 1 โมลในกระบวนการการกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสที่ความดันมาตรฐาน โดยจุได้ 18.90 บิต/โมเลกุล[8]
1.5 × 1025 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในแก๊สนีออนปริมาณ 1 โมล ที่ความร้อน 25 องศาเซลเซียส โดยจุได้ 25.39 บิต/อะตอม[9]
1058 ~ 1058 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในเอนโทรปีของดวงอาทิตย์[10] โดยจุได้ 30 บิต/โปรตอน และรวมกับ 10 บิต/อิเล็กตรอน
1069 ~ 1069 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในเอนโทรปีของกาแล็กซีทางช้างเผือก โดยนับเฉพาะดาวฤกษ์ ไม่นับรวมกับหลุมดำที่อยู่ภายในกาแล็กซี[ต้องการอ้างอิง]
1077 1.5 × 1077 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในหลุมดำที่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์[11]
1092 1092 บิต ความจุของข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในเอกภพที่สังเกตได้ถูกคำนวณโดย เซจ ลอร์ด [12]

อ้างอิง

แก้
 1.  [ต้องการอ้างอิง] J K−1
 2. http://www.tmrfindia.org/ijcsa/V2I29.pdf
 3. "Internet data heads for 500bn gigabytes", The Guardian, 18 May 2009. Retrieved on 23 April 2010.
 4. "Working Draft T10, American National Standard Project 1417-D, Revision 4, 28 July 2001" (PDF). o3one.org. 2002-01-08. p. 72. สืบค้นเมื่อ 2013-06-23.
 5. 1 J K−1. Equivalent to 1/(k ln 2) bits, where k is Boltzmann's constant
 6. Equivalent to 5.74 J K−1. Standard molar entropy of graphite.
 7. Equivalent to 69.95 J K−1. Standard molar entropy of water.
 8. Equivalent to 108.9 J K−1
 9. Equivalent to 146.33 J K−1. Standard molar entropy of neon. An experimental value, see [1] for a theoretical calculation.
 10. Given as 1042 erg K−1 in Bekenstein (1973), Black Holes and Entropy[ลิงก์เสีย], Physical Review D 7 2338
 11. Entropy =   in nats, with   for a Schwartzschild black hole. 1 nat = 1/ln(2) bits. See Jacob D. Bekenstein (2008), Bekenstein-Hawking entropy, Scholarpedia.
 12. Seth Lloyd (2002), Computational capacity of the universe, Physical Review Letters 88 (23):237901.