อันดับของขนาด (เวลา)

เวลาพลังค์ แก้

ยอคโตวินาที แก้

การนำไปใช้ แก้

เซปโตวินาที แก้

การนำไปใช้ แก้

อัตโตวินาที แก้

การนำไปใช้ แก้

 • 12 as: การวัดคาบของเวลาที่สั้นที่สุด

เฟมโตวินาที แก้

การนำไปใช้ แก้

 • 1 fs: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 3 ไมโครเมตร

พิโกวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - ps
 • ความหมาย - 1 ในล้านล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-12 วินาที

การนำไปใช้ แก้

 • 1 ps: ครึ่งชีวิตของบอททอมควาร์ก, เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 0.3 มิลลิเมตร

นาโนวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - ns
 • ความหมาย - 1 ในร้อยล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-9 วินาที

การนำไปใช้ แก้

 • 1 ns: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 30 เซนติเมตร

ไมโครวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - μs
 • ความหมาย - 1 ในล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-6 วินาที

การนำไปใช้ แก้

มิลลิวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - ms
 • ความหมาย - 1 ในพันวินาที
 • ค่า - 1×10-3 วินาที

การนำไปใช้ แก้

 • 100 ms: เวลาที่มนุษย์ใช้กระพริบตา

วินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - s
 • ความหมาย -
 • ค่า - 1×100 วินาที

การนำไปใช้ แก้

กิโลวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - ks
 • ความหมาย - 1,000 วินาที
 • ค่า - 1×103 วินาที

การนำไปใช้ แก้

เมกะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Ms
 • ความหมาย - 1,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×106 วินาที

การนำไปใช้ แก้

จิกะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Gs
 • ความหมาย - 1,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×109 วินาที

การนำไปใช้ แก้

เทระวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Ts
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1012 วินาที

การนำไปใช้ แก้

เพตะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Ps
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1015 วินาที

การนำไปใช้ แก้

เอกซะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Es
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1018 วินาที

การนำไปใช้ แก้

เซตตะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Zs
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1021 วินาที

การนำไปใช้ แก้

ยอตตะวินาที แก้

 • สัญลักษณ์ - Ys
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1024 วินาที

การนำไปใช้ แก้