หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ (เล็ก)

หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ พระนามเดิม หม่อมเจ้าเล็ก ราชสกุลปาลกะวงศ์ เป็นพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย

หม่อมเจ้า

พระสังวรวรประสาธน์

(เล็ก )
ส่วนบุคคล
ประสูติ
หม่อมเจ้าเล็ก

พ.ศ. 2345
สิ้นชีพิตักษัยพ.ศ. 2426 (81 ปี)
ศาสนาพุทธ
บุพการี
ราชวงศ์ปาลกะวงศ์ (ราชวงศ์จักรี)
นิกายเถรวาท
สำนักมหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอมรินทรารามวรวิหาร จังหวัดธนบุรี
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร

ประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าเล็ก ประสูติเมื่อปีจอ พ.ศ. 2345 เป็นพระโอรสในพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ (ต้นราชสกุลปาลกะวงศ์) ประสูติแต่หม่อมทองสุก

หม่อมเจ้าเล็ก ปาลกะวงศ์ ทรงผนวชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วทรงศึกษาทางวิปัสสนาธุระ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่ หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ และเป็นเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร ทรงถวายตาลปัตรแฉกงาปรุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นลักษณะอย่างพัดด้ามจิ้ว รูปกลมมนอย่างพัดหน้านาง ยอดพัด และส้นพัด แกะลายบัว เหมือนพัดแฉก ใช้เป็นตาลปัตรสำหรับพระราชาคณะในราชตระกูลฝ่ายวิปัสสนาธุระ เดิมทรงเตรียมถวายพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอำไพ ซึ่งทรงผนวชอยู่ แต่ทรงลาผนวชเสียก่อน หม่อมเจ้าพระสังวรประสาธน์ทรงถือเป็นพระองค์แรก[1] จนสิ้นชีพิตักษัยในปี พ.ศ. 2426[2]

ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เป็นประธานสงฆ์ 15 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีพืชมงคล[3]

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. พัดยศพิเศษ[ลิงก์เสีย] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
  2. สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 91, 95. ISBN 974-417-530-3
  3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระราชพิธีสิบสองเดือน. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 21, รัตนชัยการพิมพ์, 2552. 296 หน้า. หน้า 234. ISBN 978-974-417-594-6