วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดอมรินทรารามวรวิหาร หรือชื่อเดิมว่า วัดบางหว้าน้อย ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ต่อมาจัดเป็นชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548

วัดอมรินทรารามวรวิหาร
พระอุโบสถวัดอมรินทรารามราชวรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดอมรินทราราม
วัดบางหว้าน้อย
ที่ตั้งเลขที่ 566 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท
เวลาทำการทุกวัน
จุดสนใจอุโบสถหลวงพ่อโบสถ์น้อย
หมายเหตุเว็บไซต์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 กรมพระราชวังหลังได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม คือ สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี คู่กับวัดบางหว้าใหญ่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตาราม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดถูกทิ้งระเบิดใส่ แต่อุโบสถไม่ถูกทำลาย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°45′28″N 100°29′00″E / 13.757906°N 100.483256°E / 13.757906; 100.483256