สวนสัตว์ (อังกฤษ: Zoo, Zoological park) คือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน รวมทั้งสองเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. การอนุรักษ์ 2. การวิจัย 3. การให้การศึกษา 4. การเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เที่ยวชมเข้ามาเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำ โดยเน้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ตามถิ่นกำเนิด (Zoogeographic Theme), ตามสภาพแวดล้อมของ กลุ่มสัตว์ (Ecological Theme), ตามพฤติกรรม (Behavioral Theme) [1] [2] [3]

แพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์เชียงใหม่

พัฒนาการของสวนสัตว์ แก้ไข

ในอดีตสวนสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของคหบดีหรือคนชั้นสูง ในการสะสมหรือรวบรวมสัตว์ที่หายากเพื่ออวดโชว์กันในแวดวงสังคมชั้นสูง ในยุโรปสวนสัตว์มักเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานและตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น พระราชวังเชินบรุนน์ ในออสเตรีย เดิมสวนสัตว์ในยุคแรกๆนี้ เป็นเพียงกรงหรือคอกกักขังสัตว์ ต่อมามีการรวมเข้ากับสวนหรืออุทยาน มีการปลูกต้นไม้ น้ำพุประดับตกแต่ง

จนปัจจุบันในหลายๆประเทศ ได้ปรับปรุงสวนสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับสัตว์มากขึ้น ได้แก่ การสร้างคูน้ำ หรือรั้วที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเปิดให้ดูเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่นเดียวกับ พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพัฒนาจนเป็นธุรกิจของสวนสัตว์ ในภาคเอกชนอาจจัดสร้างสวนสัตว์ที่มีการผสมผสานสวนสนุกหรือสวนที่มีการจัดแสดงอื่นๆเข้าด้วยกัน หรือแบ่งเป็นประเภทย่อยๆของสวนสัตว์ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์กลางคืน สวนนก เป็นต้น

สวนสัตว์ในประเทศไทย มีหน่วยงานราชการ ชื่อ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยดูแล โดยมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์ในประเทศไทย แก้ไข

กรุงเทพมหานคร แก้ไข

กาญจนบุรี แก้ไข

สวนสัตว์ในขอนแก่น แก้ไข

 • สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)[6]

จันทบุรี แก้ไข

ชลบุรี แก้ไข

เชียงใหม่ แก้ไข

นครปฐม แก้ไข

นครราชสีมา แก้ไข

เพชรบูรณ์ แก้ไข

ภูเก็ต แก้ไข

ราชบุรี แก้ไข

 • นิวแลนด์ สวนผึ้ง [7]
 • เวเนโต้ สวนผึ้ง [8]
 • สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

ลพบุรี แก้ไข

ศรีสะเกษ แก้ไข

สงขลา แก้ไข

สมุทรปราการ แก้ไข

สมุทรสงคราม แก้ไข

สระแก้ว แก้ไข

สุพรรณบุรี แก้ไข

อุบลราชธานี แก้ไข

สวนสัตว์ในประเทศต่างๆ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. [1]บทความภูมิทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497
 3. [3]พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 4. https://th-th.facebook.com/peuanderatchan/
 5. https://th.readme.me/p/16129
 6. http://www.khonkaen.zoothailand.org/index.php
 7. https://th-th.facebook.com/Newland-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-196870253719407/
 8. https://www.facebook.com/VenetoSuanphueng
 9. lovethailand.org

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข