วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน

วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มีชื่อย่อที่เรียกกันในปัจจุบันคือ โซแอส (อังกฤษ: School of Oriental and African Studies, SOAS) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลกในภาพรวมด้านสาขาประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของบรรดาประเทศในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งสาขาวิชาเด่นๆมีดังนี้

วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน
School of Oriental and African Studies, University of London
คติพจน์Knowledge is Power (ความรู้คืออำนาจ)
สถาปนา1916
ประเภทรัฐ
เว็บไซต์www.soas.ac.uk

โดยสาขา Development Studies เป็นอันดับ 4 ของโลก

สาขา Politics & International Studies เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศอังกฤษ

สาขา Theology, Divinity & Religious Studies เป็นอันดับที่ 5 ประเทศของอังกฤษ

สาขา Modern Languages เป็นอันดับที่ 8 ประเทศของอังกฤษ

สาขา Arts and Humanities เป็นอันดับ 9 ของประเทศอังกฤษ

สาขา Sociology เป็นอันดับ 10 ของประเทศอังกฤษ

ตามประวัติกล่าวว่าวิทยาลัยฯ เคยเป็นสถานที่ฝึกอบรมบรรดานายทหารชาวอังกฤษที่จะไปปกครองประเทศอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องสรรหานักวิชาการมาทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเหล่านี้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางทหารของลัทธิจักรวรรดินิยม

แต่ในปัจจุบัน สถาบันดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นแหล่งค้นคว้าด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies) ที่สำคัญเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย, มหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นต้น

วิทยาลัยฯ มีที่พักสำหรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง เพราะเหตุที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของเอเชีย จึงมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียเข้าไปศึกษาเป็นจำนวนมาก ตัววิทยาลัยตั้งอยู่ที่รัสเซลล์สแควร์ ใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ

วารสารทางวิชาการที่โดดเด่นแก้ไข

วิทยาลัยฯ ได้ผลิตวารสารวิชาการที่กล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของสถาบันคือ Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS) วารสารนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีมาตรฐานทางวิชาการสูงสุด ในวารสารเล่มนี้ มีบทความทั้งเรื่อง การเมือง วรรณคดี ภาษา วัฒนธรรม และปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเอเชีย ทำให้วารสารนี้เป็นวารสารวิชาการที่น่าติดตามอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งของโลกในปัจจุบัน เช่นเดียวกับวารสารสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient) ซึ่งสร้างชื่อให้ฝรั่งเศสด้านบูรพคดีศึกษาเป็นอย่างมาก

วิทยาลัยฯ กับไทยแก้ไข

วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีภาควิชาภาษาไทย มีการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย รวมทั้งดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาและวรรณคดีเขมร บาลี สันสกฤต ในอดีตมีนักสันสกฤตไทยหลายท่านมาศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ แห่งนี้ อาทิ ศ. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์, ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) ประจำสถาบันนี้ด้วย และเสด็จมาร่วมทรงดนตรีไทยกับคณาจารย์ผู้ชำนาญดนตรีไทยและนักศึกษาที่ศึกษาดนตรีไทยของวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมตำรับตำราทางวิชาการ, วรรณคดีไทย, ภาษาไทย, นวนิยายไทยและประวัติศาสตร์ไทยไว้มากที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในอังกฤษ จัดเป็นแหล่งศึกษาวิชาไทยคดีศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียง เช่น พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, ศ. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์, ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล, ศ.ดร. กาญจนา นาคสกุล, ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, ศ.ดร. มัทนี รัตนิน, ผศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, รศ. ใจ อึ๊งภากรณ์, ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ, ผศ.ดร. ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด, ผศ.ดร. มนธิรา ราโท, รศ.ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • The Thai Association in the UK (สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์) สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร