รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บริหารรัฐกิจแก้ไข

บริการสาธารณะแก้ไข

ผู้นำชุมชนแก้ไข

วารสารศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์แก้ไข

สันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศแก้ไข

ผู้นำในภาวะฉุกเฉินแก้ไข