รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บริหารรัฐกิจ แก้

บริการสาธารณะ แก้

ผู้นำชุมชน แก้

วารสารศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ แก้

สันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ แก้

ผู้นำในภาวะฉุกเฉิน แก้