รายชื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย

ชาวไทยที่ได้รับการอบรมหรือทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ (เช่น สภาพัฒน์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ) หน่วยงานภาคเอกชน (เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินต่าง ๆ) หรือเป็นนักวิชาการอิสระ

รายชื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียง

สถาบันวิชาการแก้ไข

ภาคเอกชนแก้ไข

ภาครัฐแก้ไข

นักวิชาการอิสระแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข