ศาสตราจารย์ อภิชัย พันธเสน (เกิด ?) อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม หน่วยงานภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งยังร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ศ.อภิชัย พันธเสน หรือ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ [1][2][3] โดยผลงานทางวิชาการต่างๆของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ดังข้อความตอนท้ายช่วงหนึ่งในโมทนพจน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

การศึกษา

แก้

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2505) จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ ณ สหรัฐอเมริกา โดยสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2516 ตามลำดับ

ประสบการณ์การทำงาน

แก้

ตำราและงานวิจัย

แก้
 • การศึกษาปฏิรูป หรือปฏิวัติ (2518)
 • การศึกษากับการมีงานทำ (2528)
 • การเตรียมอุดมศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา (2532)
 • ค่าแรงต่ำ (2532)
 • การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย (2537)
 • ปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย ภาคการประชุมที่ 1 ภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (2539)
 • พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
 • พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
 • พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
 • ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา (2542)
 • พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ (2544)
 • ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (2545)
 • เมื่อบรรษัทครองโลก = When corporations rule the world , พิมพ์ครั้งที่ 2 (2546)
 • เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ (2546)
 • การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (2546)
 • การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา (2546)
 • สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง , พิมพ์ครั้งที่ 3 (2550)
 • จัดการอย่างไรจึงจะได้ป่า
 • การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา : รายงานการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเขียน และบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • การยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดดด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และการเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
 • พุทธเศรษฐศาสตร์ : ฉบับนิสิต นักศึกษาและประชาชน
 • เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์
 • สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. บทสัมภาษณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[ลิงก์เสีย]
 2. "อภิชัย พันธเสน" นักพุทธเศรษฐศาสตร์ มองเศรษฐกิจชุมชน 52 "ใช้ความพอเบรกเงิน-ทรัพยากรไม่ให้ไหลออก" เก็บถาวร 2009-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2009
 3. เปิดมุมมอง "อภิชัย พันธเสน" "เศรษฐกิจพอเพียง" ฤๅแฟชั่นใหม่ 1 ปีคนไทยเข้าถึงแก่นไม่ถึง 10% เก็บถาวร 2009-03-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สัมภาษณ์พิเศษ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3848 (3048)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
หนังสือ
 • ประวัติและผลงานของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน จากหนังสือพุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์ กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3; 2547
เว็บไซต์