มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น (อังกฤษ:Ramkhamhaeng University KhonKaen Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขาวิทยบริการ(แต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต) ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดขอนแก่น
ชื่อย่อมร. วก.ขก. / RU KK
คติพจน์รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
ประเภทสาขาวิทยบริการ
สถาปนา14 มกราคม พ.ศ. 2542 (25 ปี)
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์
ที่ตั้ง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายอำเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สี██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง
เว็บไซต์www.kk.ru.ac.th

ประวัติ แก้

สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งหลักจากวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางมารับมอบที่ดินและเงินบริจาคจำนวน 10 ล้าน จากพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น [1]

ต่อมามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิชัย ธรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีปัจจุบัน ทำหน้าที่ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการที่เสนอซึ่งได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1.สถานที่ก่อตั้ง ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หลักสิบเก้า ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายอำเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวม 4 แปลง มีเนื้อที่ 462 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ในที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 มีเนื้อที่ 133 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ส่วนที่ดินแปลงที่ 3 และ 4 จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร

2. งบประมาณ ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนดังนี้

 • เงินงบประมาณส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่ และส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 • เงินบริจาคของชาวอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 10 ล้าน

3. การดำเนินงาน ในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชาวอำเภอบ้านไผ่ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในรายการที่จะมอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้ 

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
 • หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ชั้นหนึ่งของอาคารเรียน
 • รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน
 • โรงอาหาร 1 โรง

 หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

  ปัจจุบัน สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการสอน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี แก้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์[2]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

 • เรียนรายกระบวนวิชา (Per-Degree)

ระดับปริญญาโท แก้

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [3]

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ )

 • สาขารัฐศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาเอก แก้

 1. สาขาบริหารธุรกิจ [4]
 2. สาขาสังคมวิทยา
 3. สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 6. สาขาวิจัยการศึกษา
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 8. สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
 9. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 10. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-23. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-03. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-03. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-23. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.

ดูเพิ่ม แก้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้