ผัน จันทรปาน (6 สิงหาคม พ.ศ. 2481 - 12 เมษายน พ.ศ. 2563) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นตุลาการที่ได้เข้าร่วมตัดสิน "คดีซุกหุ้น" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2544 โดยอยู่ในฝ่ายตุลาการเสียงข้างมากที่ตัดสินให้ พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นความผิดและให้เหตุผลเหมือนกับตุลาการอีก 3 คนคือ กระมล ทองธรรมชาติ จุมพล ณ สงขลา และศักดิ์ เตชาชาญ ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะแสดงบัญชีทรัพย์สินได้พ้นตำแหน่งทางการเมืองแล้ว เพียงแต่ยังรักษาการในตำแหน่ง ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (2531 - 2532)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (2532 - 2534)
 • อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (2534 - 2536)
 • ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2538 - 2541)
 • สมาชิกวุฒิสภา[1]
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (2543)
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (29 กันยายน พ.ศ. 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๘๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๒, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๑๘๙๖, ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗