นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติ แก้

จุมพล ณ สงขลา เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2480 เป็นบุตรของ นายเอื้อน ณ สงขลา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา กับ นางชิด ณ สงขลา มีพี่น้องรวม 4 คน สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย

การทำงาน แก้

จุมพล ณ สงขลา เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2541 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา

จุมพล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา และเป็นตุลาการที่ได้เข้าร่วมตัดสิน "คดีซุกหุ้น" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2544 โดยอยู่ในฝ่ายตุลาการเสียงข้างมากที่ตัดสินให้ พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นความผิดและให้เหตุผลเหมือนกับตุลาการอีก 3 คนคือ กระมล ทองธรรมชาติ ผัน จันทรปาน และศักดิ์ เตชาชาญ ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะแสดงบัญชีทรัพย์สินได้พ้นตำแหน่งทางการเมืองแล้ว เพียงแต่ยังรักษาการในตำแหน่ง ซึ่งไม่อยู่ในข่ายต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๑๘, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙