ปรัชญาวิศวกรรม

ปรัชญาวิศวกรรม เป็นระเบียบวิธีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งพิจารณาว่าวิศวกรรมศาสตร์คืออะไร วิศวกรทำอะไร และผลงานของพวกเขามีผลต่อสังคม รวมถึงแง่มุมของจริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ตลอดจนภววิทยา ญาณวิทยา ฯลฯ ที่อาจศึกษาได้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ หรือ ปรัชญาเทคโนโลยี

ประวัติศาสตร์แก้ไข

วิศวกรรม เป็นอาชีพที่มุ่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการออกแบบ การผลิต และบำรุงรักษาสิ่งประดิษฐ์และระบบเทคโนโลยี ตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจ ธรรมชาติ หัวใจหลักของวิศวกรรม คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติทางวิศวกรรม ปรัชญาของวิศวกรรม คือ การพิจารณาประเด็นทางปรัชญาที่ใช้กับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม รวมถึงความเป็นภววิสัยของประสบการณ์ จริยศาสตร์ของกิจกรรมทางวิศวกรรมในสถานปฏิบัติงานและในสังคม และสุนทรียศาสตร์ของสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม เป็นต้น

คำว่าวิศวกรรมในอดีต หมายถึง การประดิษฐ์ แต่ความแตกต่างระหว่างงานศิลปะ งานฝีมือและเทคโนโลยียังไม่ชัดเจน คำว่า art (ศิลปะ) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ คำว่า ARS คำว่า craft (งานฝีมือ) มีรากศัพท์มาจากภาษากลุ่มเยอรมัน คือคำว่า kraft ส่วนคำว่า Technology (เทคโนโลยี) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Techne รากศัพท์เดิมจึงหมายถึง ทักษะหรือความสามารถในการผลิตสิ่งที่ตรงข้ามกับการพูด, และความสามารถด้านกีฬา นั่นคือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ประติมากรรม หรือ อาคาร หรือจับต้องได้น้อยกว่า เช่น ผลงานวรรณกรรม ปัจจุบัน คำว่า ศิลปะ มักนำไปใช้กับสาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงหรือวรรณกรรม โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าวิจิตรศิลป์ (อย่างเช่น 'ศิลปะการเขียน') งานฝีมือ มักนำไปใช้กับทักษะงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อย หรือ เครื่องบิน (อย่างเช่น 'งานฝีมือของการ เรียงพิมพ์ ') และ เทคโนโลยี มีแนวโน้มที่จะหมายถึงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรม (อย่างเช่น 'เทคโนโลยี การพิมพ์ ') ในทางตรงกันข้าม วิศวกรรม คือ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบและผลิตสิ่งประดิษฐ์ (อย่างเช่น 'วิศวกรรมของเทคโนโลยีการพิมพ์')

จริยศาสตร์แก้ไข

สิ่งที่ทำให้การออกแบบทางวิศวกรรมแตกต่างจากการออกแบบทางศิลปะ คือ ข้อกำหนดสำหรับวิศวกรในการคาดการณ์เชิงปริมาณของพฤติกรรมและผลกระทบของสิ่งประดิษฐ์ก่อนดำเนินการผลิต การคาดการณ์ดังกล่าวอาจมีความแม่นยำมากหรือน้อย แต่โดยปกติจะรวมถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมด้วย ในทางสังคมวิศวกรรมถือได้ว่าเป็นข้อบังคับทางเทคโนโลยี และไม่เพียงตัดสินในเชิงเจาะจงว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นทำงานได้หรือไม่ แต่ยังรวมถึงอิทธิพลที่มีต่อสังคมและการมีคุณค่าทางสังคมอีกด้วย สิ่งที่วิศวกรทำขึ้นอยู่กับการประเมินคุณค่าทางศีลธรรม [1]

การสร้างแบบจำลองแก้ไข

ระบบทางเทคนิคและสังคม เช่น ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์ประกอบของมนุษย์และสิ่งประดิษฐ์ เทคนิคการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกายภาพแบบดั้งเดิมอาจไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของวิศวกรรมที่มีต่อผู้คนและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ [1] [2] สาขาวิศวกรรมโยธาพยายามอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างอาคารตรงตามโครงการและความต้องการอื่น ๆ ก่ที่จำเป็นก่อนที่จะมีการก่อสร้างจริง วิธีการที่ใช้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อการวิเคราะห์และการออกแบบ การสร้างแบบจำลองและคำอธิบายระบบ ใช้ความพยายามในการแยกหลักการทั่วไปที่ไม่ได้ระบุไว้เบื้องหลังวิธีการทางวิศวกรรม

วงจรของการผลิตแก้ไข

สาขาวิศวกรรมแบบดั้งเดิมดูเหมือนไม่ต่อเนื่อง แต่วิศวกรรมของสิ่งประดิษฐ์มีผลกระทบที่ขยายออกไปนอกเหนือจากสาขาวิชาดังกล่าวไปสู่สาขาที่รวมถึงจิตวิทยา การเงิน และ สังคมวิทยา จากนั้นการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ จะคำนึงถึงเงื่อนไขที่จะผลิตขึ้น เงื่อนไขที่จะใช้ และเงื่อนไขที่จะดำเนินการจัดการ วิศวกรสามารถพิจารณาปัญหา "วงจรชีวิต" ดังกล่าวได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำและความเข้มงวดที่จำเป็นในการออกแบบระบบการทำงาน [1]

ดูเพิ่มเติมแก้ไข

 • คาร์ล มิตแชม
 • Henry Petroski
 • ปรัชญาเทคโนโลยี
 • ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 • จริยธรรม
 • จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

สิ่งพิมพ์แก้ไข

หนังสือแก้ไข

 • P. & Gunn A.S. (1998), Engineering, Ethics, and the Environment, Cambridge University Press, New York
 • Addis W (1990) Structural Engineering: The Nature of Theory and Design, Ellis Horwood, Chichester, UK
 • Addis W (1986) Theory and Design in Civil and Structural Engineering: A Study in the History and Philosophy of Engineering, PhD Thesis, University of Reading
 • Bucciarelli L.L. (2003) Engineering Philosophy, Delft University Press, Delft
 • Bush V. (1980) Science,The Endless Frontier, National Science Foundation Press, Washington DC
 • Beale N., Peyton-Jones S.L. et al. (1999) Cybernauts Awake Ethical and Spiritual Implications of Computers, Information Technology and the Internet Church House Publishing ISBN
 • Cutcliffe S.H. (2000) Ideas, Machines and Values: An introduction to Science, Technology and Social Studies, Rowman and Littlefield, Lanham, MD
 • Davis, M. (1998) Thinking like an Engineer: Studies in the Ethics of a Profession, Oxford University Press, New York.
 • Florman, Samuel C. (1981) Blaming Technology: The Irrational Search for Scapegoats, St Martin's Press, New York
 • Florman, Samuel C. (1987) The Civilized Engineer, St Martin's Press, New York
 • Florman, Samuel C. (1968) Engineering and the Liberal Arts : A Technologist's Guide to History, Literature
 • Florman, Samuel C. (1994) The Existential Pleasures of Engineering, 2nd ed, St Martin's Press, New York
 • Florman, Samuel C. (1996) The Introspective Engineer, St Martin's Press, New York
 • Goldman S.L. (1991) "The social captivity of Engineering", Critical Perspectives on non academic Science and Engineering, (ed Durbin P.T.), Lehigh University Press, Bethlehem, PA
 • Goldman S.L. (1990) "Philosophy, Engineering and Western Culture", in Broad and Narrow interpretations of Philosophy of Technology, (ed Durbin P.T.), Kluwer,Amsterdam
 • Harris E.C, Pritchard M.S. & Rabins M.J. (1995), Engineering Ethics: Concepts and Cases, Wadsworth, Belmont, CA
 • Johnston, S., Gostelow, P., Jones, E. (1999), Engineering and Society: An Australian perspective, 2nd Ed. Longman,
 • Lewis, Arthur O. Jr. ed. (1963), Of Men and Machines, E.P. Dutton
 • Martin M.W. & Schinzinger R (1996), Ethics in Engineering, 3rd ed. McGraw-Hill, New York
 • Mitcham C. (1999), Thinking through Technology: The Path between Engineering and Philosophy, University of Chicago Press, Chicago, pp. 19–38.
 • Mumford L. (1970) The Myth of the Machine, Harcourt Brace Javonovich, New York
 • Blockley, David (1980) The Nature of Structural Design and Safety, Ellis Howood, Chichester, UK. ISBN 0-85312-179-6ISBN 0-85312-179-6 (Free download)ISBNISBNISBN
 • Blockley, David (Editor) (1992) Engineering Safety, McGraw Hill, ISBN 0-07-707593-5ISBN 0-07-707593-5 (Free download)ISBNISBNISBN
 • Blockley, David (2010) A Very Short Introduction to Engineering Oxford University Press, ISBN 9780199578696
 • Petroski, Henry (1992) To Engineer Is Human: The Role of Failure in Successful Design
 • Petroski, Henry (2010) The Essential Engineer: Why Science Alone Will Not Solve Our Global Problems
 • Simon H. (1996), The Sciences of the Artificial, 3rd ed. MIT Press, Cambridge, MA
 • Unger S.H. (1994), Controlling Technology: Ethics and the Responsible Engineer, 2nd ed., John Wiley, New York
 • Vincenti W.G. (1990) What Engineers Know and How They Know It: Analytical Studies from Aeronautical History, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md.
 • Anthonie Meijers, ed. (2009). Philosophy of technology and engineering sciences. Handbook of the Philosophy of Science. 9. Elsevier. ISBN 978-0-444-51667-1.
 • Jeroen van den Hoven, Seumas Miller & Thomas Pogge (2017). Designing in Ethics. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 978-051-18-4431-7ISBN 978-051-18-4431-7
 • Priyan Dias (2019). Philosophy for Engineering: Practice, Context, Ethics, Models, Failure. Springer Singapore. ISBN 978-981-15-1270-4ISBN 978-981-15-1270-4
 • Carl Mitcham (2019). Steps toward a Philosophy of Engineering: Historico-Philosophical and Critical Essays. ISBN 978-1-78661-126-0ISBN 978-1-78661-126-0

บทความแก้ไข

 • Philosophy in the Making by Natasha McCarthy Ingenia March 26, 2006
 • Creed M.J. (1993) "Introducing Structures in a Modern Curriculum", Proceedings of the Conference, Innovation and Change in Civil Engineering Education, The Queen's University of Belfast
 • Davis, M. (2001) The Professional Approach to Engineering Ethics: Five Research Questions, Science and Engineering Ethics 7 (July 2001): 379-390.
 • Lewin D (1981) Engineering Philosophy - The Third Culture, Paper to the Royal Society, UK
 • Mitcham C. (1994), "Engineering Design Research and Social Responsibility", Ethics of Scientific Research, pp. 153–196 and 221-223
 • Hess, J.L. and Fore, G., (2018). "A systematic literature review of US engineering ethics interventions", Science and Engineering Ethics, 24(2), pp.551-583.
 • Mitcham, C. and Englehardt, E.E., 2019. "Ethics across the curriculum: Prospects for broader (and deeper) teaching and learning in research and engineering ethics", Science and Engineering Ethics, 25(6), pp.1735-1762.

หมายเหตุและข้อมูลอ้างอิงแก้ไข

เชื่อมโยงภายนอกแก้ไข