ประเทศไทยใน พ.ศ. 2430

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 106 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 20 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี จ.ศ. 1248 (1 มกราคม - 23 มีนาคม) และ 1249 (24 มีนาคม - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2430
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

มกราคมแก้ไข

  • 4 มกราคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศไปรษณีย์ ให้จัดจำหน่ายตั๋วตราและไปรษณียบัตรแบบใหม่ เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน โดยสามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนตั๋วตราและไปรษณียบัตรแบบเดิม สามารถใช้ได้แค่ในประเทศเท่านั้น

กุมภาพันธ์แก้ไข

  • 2 กุมภาพันธ์ – ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการโทรศัพท์ แจ้งการเริ่มต้นเปิดให้บริการโทรศัพท์ภายในกรุงเทพมหานคร ต่อเมื่อมีจำนวนผู้ใช้บริการถึง 30 ราย

มีนาคมแก้ไข

เมษายนแก้ไข

พฤษภาคมแก้ไข

  • 6 พฤษภาคม – ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งกรมศึกษาธิการ

มิถุนายนแก้ไข

กรกฎาคมแก้ไข

สิงหาคมแก้ไข

กันยายนแก้ไข

ไม่ทราบวันแก้ไข

  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลหลวงขึ้นที่ตำบลวังหลังเป็นแห่งแรก เรียกกันขณะนั้นว่า โรงพยาบาลวังหลัง ปีต่อมาพระราชทานชื่อ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้เสียชีวิตแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข