ประเทศไทยใน พ.ศ. 2429

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2429 (ค.ศ. 1886) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 105 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 19 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี จ.ศ. 1247 (1 มกราคม - 3 เมษายน) และ 1248 (4 เมษายน - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2429
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข