ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481

ถนนในประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 (คลองหลวงแพ่ง – ปราจีนบุรี) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 โดยเริ่มต้นจากเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านสร้าง และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481
คลองหลวงแพ่ง – ปราจีนบุรี
ถนนทหารอากาศอุทิศ (ช่วงกรุงเทพฯ)
ถนนหนองจอก – บางน้ำเปรี้ยว (ช่วงฉะเชิงเทรา)
ถนนบางน้ำเปรี้ยว – บ้านสร้าง (ช่วงปราจีนบุรี)
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว63.951 กิโลเมตร (39.737 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2537–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.สุวินทวงศ์ ใน เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
 
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.สุวินทวงศ์ ใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเพื่อเวนคืนสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ซึ่งแยกมาจากทางหลวงหมายเลข 304 ในเขตหนองจอก สำหรับบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 ในอำเภอบ้านสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสาธารณูปโภคระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537[1] โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 ที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อภายในจังหวัดปราจีนบุรีเอง เมื่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ช่วงจากกรุงเทพฯ เสร็จแล้วจึงได้รวมกันกับทางหลวงหมายเลข 3293[2] ปัจจุบันจึงเหลือระยะทางอยู่เพียงเล็กน้อยเพียง 1.7 กิโลเมตร[3] เพื่ออ้อมหมู่บ้านบางพลวง

รายละเอียดเส้นทาง แก้

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 0.976 1.570
จังหวัดฉะเชิงเทรา 15.015 24.164
จังหวัดปราจีนบุรี 23.747 38.217
รวม 39.738 63.951

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 แต่เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนกัน ระยะทาง 63.951 กิโลเมตร เป็นถนนที่มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรี และใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น[4] มีจุดเริ่มต้นในเขตหนองจอก ในชื่อถนนทหารอากาศอุทิศ ต่อเนื่องมายังเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในตำบลศาลาแดง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลโพรงอากาศ ตำบลบางขนาก โดยมีแม่น้ำบางกะกงขั้นเขตจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อข้ามแม่น้ำไปแล้วจะอยู่ในเขตอำเภอบ้านสร้าง ตำบลบางแตน ตำบลบางยาง ตำบลบางเตย ตำบลบางกระเบา ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบางพลวง เข้าสู่เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ในตำบลบางเดชะ และตำบลรอบเมือง บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319

ปัจจุบันมีการดำเนินการปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรปัจจุบันที่มีความทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ภาคตะวันออกอีกช่องทางและสามารถเชื่อมต่อไปยังภาคอีสานได้ โดยมีการดำเนินการขยายช่องจราจรและปรับปรุงเส้นทาง อาทิ ช่วงบ้านบางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ้านบางขนาก - บ้านบางเตย กิโลเมตรที่ 26+800 ถึง 34+800 ตอน บ้านหัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี กิโลเมตรที่ 47+200 ถึง 53+300 และช่วงกิโลเมตรที่ 54+450 ถึง 60+200 ช่วงบ้านหัวสะแก - บ้านหัวไผ่ กิโลเมตรที่ 36+700 ถึง 47+200[4]

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 ทิศทาง: คลองหลวงแพ่ง–ปราจีนบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  คลองหลวงแพ่ง–ศาลาแดง (ถนนทหารอากาศอุทิศ)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกหลวงแพ่ง   ถนนสุวินทวงศ์ ไป มีนบุรี   ถนนสุวินทวงศ์ ไป จ.ฉะเชิงเทรา
  ถนนสังฆสันติสุข ไป เขตหนองจอก   ถนนสังฆสันติสุข ไป ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากระทุ่มราย
1+352 สะพาน ข้ามคลองนครเนื่องเขต
  ศาลาแดง–บางขนาก
ฉะเชิงเทรา 2+884 สะพาน ข้ามคลองขุดใหม่
5+700 แยกไผ่ดำ ถนนศาลาแดง 12 ไป กรุงเทพฯ   ทล.3481 ไป อ.บางน้ำเปรี้ยว
ตรงไป:   ทางหลวงชนบท ฉช.4016 ไป บ้านไผ่ดำ
5+973 สะพาน ข้ามคลอง 17
8+807 สะพาน ข้ามบึงต้นไทร
12+561.50 สะพาน ข้ามบึงหอคอย
15+007 แยกบางน้ำเปรี้ยว   ทางหลวงชนบท นย.3001 ไป อ.องครักษ์   ทล.3200 ไป จ.ฉะเชิงเทรา
15+284 สะพาน ข้ามบึงมะกอก
21+052 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออก
21+883 สะพาน ข้ามคลองแสนแสบ
22+300 ไม่มี   ทล.3124 ไป อ.บางน้ำเปรี้ยว
23+370 สะพาน ข้ามคลองชีปะขาว
25+370 สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
ไม่มี ฉช.4050 ทางหลวงชนบท ฉช.4050 ไป อ.คลองเขื่อน
  บางขนาก–ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 26+042 สะพาน ข้ามแม่น้ำบางปะกง
26+100 ไม่มี ฉช.4049 ทางหลวงชนบท ฉช.4049 ไป อ.บางคล้า
28+520 สะพาน ข้ามคลองบางเขียด
30+750 สะพาน ข้ามคลองบางแตน
ไม่มี ปจ.4028 ทางหลวงชนบท ปจ.4028 ไป บ้านบางแตน
32+416 ถนนหมายเลข 3481 (ทางเดิม) ไป บ้านบางยาง ไม่มี
33+500 สะพาน ข้ามคลองบางยาง
35+853 ถนนหมายเลข 3481 (ทางเดิม) ไป บ้านบางยาง ไม่มี
36+575 สะพาน ข้ามคลองโพธิ์เย็น
36+863 ปจ.4046 ทางหลวงชนบท ปจ.4046 ไป บ้านแหลม ไม่มี
38+910 ปจ.4046 ทางหลวงชนบท ปจ.4046 ไป บ้านแหลม ไม่มี
39+450 สะพาน ข้ามคลองหอทอง
  คั่นน้ำชลประทาน 3481 (เดิม) ไป อ.บ้านสร้าง ไม่มี
43+143 แยกวังกุ้ง   ทล.3076 ไป อ.บ้านสร้าง   ทล.3076 ไป อ.พนมสารคาม
45+131   ทล.3604 ไป อ.บ้านสร้าง ไม่มี
ไม่มี ถนนสายบ้านพลวง-บ้านนิคมพัฒนา ไป บ้านนิคมพัฒนา
53+190 ไม่มี     ทล.3293 (เดิม) ไป เลี่ยงหมู่บ้านบางพลวง
54+483 ไม่มี     ทล.3293 (เดิม) ไป เลี่ยงหมู่บ้านบางพลวง
58+250 สะพาน ข้ามคลองบางเดชะ
63+951   ทล.319 ไป จังหวัดปราจีนบุรี   ทล.319 ไป อำเภอศรีมโหสถ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง 0+000 - 1+570 1.570 หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2 0200 ศาลาแดง - บางขนาก 1+570 - 25+734 24.164 หมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
3 0300 บางขนาก - ปราจีนบุรี 25+734 - 63+951 38.217 หมวดทางหลวงบ้านสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
รวม 3 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 63.951 กม.

สถานที่สำคัญ แก้

จังหวัดฉะเชิงเทรา แก้

 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก
 • สถานีโทรคมนาคมทหาร บางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดปราจีนบุรี แก้

 • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน[5]
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน
 • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านสร้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (หนองจอก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 (บ้านสร้าง) และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200 สายฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ตอนเลี่ยงเมืองบางน้ำเปรี้ยว พ.ศ. 2537. เล่มที่ 111 ตอนที่ 39 ก, วันที่ 31 กันยายน 2537, หน้า 23-25
 2. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3293 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (ปราจีนบุรี) - บ้านสร้าง ตอนสะพานข้ามคลองบางหลวง พ.ศ. 2536. เล่ม 110 ตอนที่ 228 ก, วันที่ 30 ธันวาคม 2536, หน้า 40-42
 3. สืบค้นข้อมูลจาก. ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง ด้วยคำค้นหา 3293.
 4. 4.0 4.1 Jenkarn, Surangrat. "ทุ่ม 1.6 พันล้าน เติมเต็ม 4 เลนทางหลวง 3481". เดลินิวส์.
 5. "โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ณ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง". projects.rdpb.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้