นายคณวัฒน์ วศินสังวร อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย อดีตประธานอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง

คณวัฒน์ วศินสังวร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (57 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

คณวัฒน์ วศินสังวร เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51 รุ่นน้องของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.51 ที่เป็นนายทหารระดับคุมกำลัง เช่น พลตรีอุดมเดช สีตบุตร และผ่านการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งยังเป็น Candidate for Phd หลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย โดยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาเอก แต่ไม่ได้ทำดุษฎีนิพนธ์จนเสร็จ เนื่องจากต้องลาออกมารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันนายคณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[1] ดูแลด้านเศรษฐกิจ การจัดทำนโยบายพรรค และวางยุทธศาสตร์ campaign การหาเสียง

ประวัติการทำงานแก้ไข

ประสบการณ์ทางการเมืองแก้ไข

คณวัฒน์ วศินสังวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประสบการณ์อื่นแก้ไข

 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • ประธานอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการในคณะกรรมการรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการเงิน (คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ)
 • คณะอนุกรรมการกำหนดชุมชนเมือง (สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
 • ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด
 • คณะทำงานประชารัฐ (สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
 • คณะทำงานโครงการวิจัยและประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข