การปิดสถานี

ปิดสถานี เป็นการที่สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ปิดเครื่องส่งสัญญาณและพักออกอากาศ ซึ่งสถานีมักจะได้แจ้งให้ผู้ชมหรือผู้ฟังทราบล่วงหน้าไว้แล้ว (ส่วนมากโดยทั่วไปจะปิดเป็นประจำทุกคืน หรือบางสถานีวิทยุอาจมีการปิดสถานีในช่วงพักกลางวันด้วย) การปิดสถานีเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับการเปิดสถานี ซึ่งมักเปิดในช่วงเช้ามืดหรือเช้าตรู่ นอกเหนือจากการปิดสถานีตามตารางเวลาปกติของสถานีเองแล้ว บางครั้งการปิดสถานีก็ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่นการปิดกิจการของทางสถานี ซึ่งทำให้ต้องปิดสถานีไปอย่างถาวร หรือมีการปิดปรับปรุง เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศของสถานี เป็นต้น หรือมีการบังคับจากภาครัฐ เช่นมีคำสั่งบังคับให้ต้องยุติการออกอากาศ หรือถูกระงับสัญญาณการออกอากาศ เป็นต้น หรือในการรัฐประหาร การยึดอำนาจการปกครอง ก็มักมีการบังคับให้สถานีต่าง ๆ ต้องปิดสถานี

สถานีโทรทัศน์อาจปิดสถานีโดยการปิดเครื่องส่งสัญญาณ เป็นการตัดสัญญาณภาพและเสียงไปเลย หรือส่งสัญญาณเป็นภาพทดสอบ โดยอาจไม่มีเสียง หรือมีเสียงสัญญาณที่สื่อว่าไม่มีการออกอากาศ หรืออาจมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงทดสอบก็ได้ แต่การแสดงภาพและเสียงทดสอบก็อาจถือได้ว่ายังคงมีการออกอากาศอยู่ บางสถานีโทรทัศน์จึงอาจไม่ปิดสถานี แต่ขายช่วงเวลาที่ไม่มีรายการแล้วในแต่ละวันของสถานีให้กับบริษัทอื่นที่ต้องการออกอากาศรายการแนะนำสินค้าต่าง ๆ แทนการแสดงภาพและเสียงทดสอบซึ่งไม่สร้างรายได้ให้กับสถานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงมักปิดสถานีโดยปิดเครื่องส่งสัญญาณ เป็นการตัดสัญญาณการออกอากาศไป ทำให้เกิดเสียงซ่าในเครื่องรับวิทยุเสมือนว่าไม่มีสถานีวิทยุนั้นอยู่ (แต่บางครั้งอาจพบว่าปิดสถานีโดยที่ยังคงออกอากาศหรือส่งสัญญาณอยู่ แต่เงียบ ไม่มีเสียงใด ๆ) การออกอากาศวิทยุในช่วงท้ายก่อนการปิดสถานีในแต่ละวันตามปกติมักจะเป็นการแจ้งต่อผู้ฟังว่าถึงเวลาปิดสถานีแล้ว

การปิดสถานีของโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุอินเทอร์เน็ตก็มี เช่นสถานีหยุดออกอากาศ ปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางสถานีถูกตัดไป ทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังไม่สามารถเข้าไปรับชมหรือรับฟังได้