วิทยุอินเทอร์เน็ต

วิทยุออนไลน์

วิทยุอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุออนไลน์ หมายถึงวิทยุที่ออกอากาศในอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายออนไลน์ แบบการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณต่อเนื่อง มีเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการวิทยุอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันนี้วิทยุอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมเพราะสามารถฟังได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในการฟัง และสามารถฟังได้จากทั่วโลก (ถ้าอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ถูกจำกัดการเข้าถึง) เช่น สามารถฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตที่ออกอากาศจากต่างประเทศ หรือจากจังหวัดอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางการส่งคลื่นวิทยุ แตกต่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุที่ใช้คลื่นความถี่ เช่นคลื่นระบบเอฟเอ็มหรือเอเอ็ม) ที่อาจมีข้อจำกัดนี้ (ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบใช้คลื่นความถี่บางรายอาจมีการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตไปด้วยในเวลาเดียวกัน) และเนื่องจากวิทยุอินเทอร์เน็ตเป็นการออกอากาศแบบมีแต่สัญญาณเสียงเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสัญญาณภาพเลย ผู้ฟังจึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากในการรับฟัง เมื่อเทียบกับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่มีทั้งสัญญาณภาพและเสียง