กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (อังกฤษ: flexor carpi ulnaris muscle; FCU) เป็นกล้ามเนื้อของปลายแขนของมนุษย์ ทำหน้าที่งอ (flex) และหุบ (adduct) มือ

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
(Flexor carpi ulnaris muscle)
Flexor carpi ulnaris.png
กล้ามเนื้อในชั้นตื้นในด้านหลัง (ซ้าย) และด้านหน้า (ขวา) ของปลายแขนข้างซ้าย (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสแสดงด้วยสีน้ำเงิน)
ละติน musculus flexor carpi ulnaris
Gray's subject #125 447
จุดเกาะต้น ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์)
จุดเกาะปลาย กระดูกพิสิฟอร์ม
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงอัลนา
เส้นประสาท แขนงเลี้ยงกล้ามเนื้อของเส้นประสาทอัลนา
หน้าที่ งอที่ข้อมือ
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12549030

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสเริ่มจากจุดเกาะต้น 2 ปลาย คือ ปลายจุดเกาะต้นด้านกระดูกต้นแขนและด้านกระดูกอัลนา ซึ่งเชื่อมกันโดยเอ็นโค้งซึ่งมีเส้นประสาทอัลนา (ulnar nerve) และหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery) วิ่งอยู่ข้างล่าง

จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อนี้เกาะที่กระดูกพิสิฟอร์ม (pisiform) แล้วผ่านทางเอ็นเข้าไปถึงกระดูกฮาเมต (hamate) และกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 5 ทำหน้าที่งอและหุบที่ข้อมือ

เอ็นกล้ามเนื้อแก้ไข

เอ็นกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสสามารถเห็นได้จากด้านหน้าของส่วนปลายของปลายแขน หากมองที่ส่วนปลายของปลายแขนของคนคนหนึ่ง ทางขวาก่อนถึงข้อมือ จะเห็นเอ็นประมาณ 2-3 อัน ซึ่งเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสคือเอ็นที่อยู่แนวใกล้กลางมากที่สุด (ใกล้กับนิ้วก้อยมากที่สุด) (ส่วนเอ็นอันที่อยู่ด้านข้างที่สุดเป็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส (flexor carpi radialis muscle) ส่วนอันตรงกลาง (ถ้ามี) เป็นของกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส (palmaris longus))

การออกกำลังกายแก้ไข

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อกลุ่มงออื่นๆ ในปลายแขน กล้ามเนื้อนี้สามารถฝึกความแข็งแรงได้จากการออกกำลังการต้านการงอ โดยใช้ wrist roller และ wrist curls ร่วมกับดัมบ์เบลล์ (dumbbell)

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข