โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐประจำอำเภอแม่สาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทย

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
Mae Sai Prasitsart School - 2017-07-03.jpg

ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน ทั้งได้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของ นายบรรจง ชูสกุลชาติ และนายธวัช สมสมาน นายอำเภอแม่สาย (ในขณะนั้น) ได้ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 53,198 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยทางอำเภอแม่สาย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ประมาณ 45 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหินสยามช่วยปรับปรุงบริเวณให้

ในปีการศึกษา 2513 ทางกรมวิสามัญ (เดิม) ได้แต่งตั้ง นางอุไรวรรณ วรพงษ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปิดดำเนินการของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์” และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 และบ้านพักครู

ในปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คม.ช.) รุ่นที่ 8 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา และในปีนี้ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ และบ้านพักครูเพิ่มขึ้น

ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่สาย (ประถมปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเข้ากับโรงเรียน โดยโอนอัตรากำลังครู – อาจารย์ นักเรียน ภารโรง และอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นของโรงเรียน ทำให้มีอาคาร เรียน จำนวนครู – อาจารย์เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายที่ยังเหลืออยู่นั้น ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ และหมดไป ในปีการศึกษา 2518

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางอุไรวรรณ วรพงษ์ พ.ศ. 2513 - 2517
2 นายเฉลิมชัย รัตนประยูร พ.ศ. 2518 - 2522
3 นายบุญธัญ ไชยรินทร์ พ.ศ. 2523 - 2524
4 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2525 - 2529
5 นายบุญภพ ชัยศิลปิน พ.ศ. 2529 - 2531
6 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ. 2531 - 2532
7 ว่าที่ ร้อยตรี ชูชาติ สงวนนาม พ.ศ. 2532 - 2535
8 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ พ.ศ. 2535 - 2541
9 นายประยูร ยศสุนทร พ.ศ. 2541 - 2544
10 นายศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2544 - 2548
11 นายสมเจตต์ รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2548 - 2552
12 นายสังคม โทปุริน พ.ศ. 2552 - 2554
13 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ พ.ศ. 2554 - 2558
14 นายวัชรินทร์ วรรณอุต พ.ศ. 2558 - 2560
15 คเณศ พงศ์สุวรรณ พ.ศ. 2560 - 2562
16 ปราโมทย์ นพวงศ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข