14°22′45.25″N 99°53′14.09″E / 14.3792361°N 99.8872472°E / 14.3792361; 99.8872472

โรงเรียนอู่ทอง
U-Thong School
ที่ตั้ง
แผนที่
โรงเรียนอู่ทอง 9 หมู่ 9 ถ.วินยานุโยค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ท. / UT
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญญา โลกสมิ ปชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา23 มีนาคม พ.ศ. 2497
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี
สี
เพลงมาร์ชอู่ทอง
เว็บไซต์www.u-thong.ac.th


โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี

ประวัติ

แก้

โรงเรียนอู่ทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณบุรีทราวดี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 45 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอู่ทองได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสปีดวากอน โดยก่อสร้างในที่ดิน 5 ไร่เศษ ของกรมศิลปากร บริเวณคูเมืองเก่าด้านเหนือของสถานีตำรวจอำเภออู่ทอง ริมถนนมาลัยแมน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินและองค์กรสปีดวากอน)

  • ปีการศึกษา 2479 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว มีนักเรียน 45 คน นายพิณ โสขุมา เป็นครูใหญ่คนแรก
  • ปีการศึกษา 2503 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน นายพิณ โสขุมา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ภาค 5 จังหวัดราชบุรี และนายเสถียร ศรีพุฒตาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
  • ปีการศึกษา 2511 อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายก่อ สวัสดิพาณิช ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมสร้างโรงเรียนอู่ทองแห่งใหม่ ซึ่ง นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต นายอำเภออู่ทองได้เสนอที่ดินแปลงใหม่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ประมาณ 1 กิโลเมตร และได้เริ่มสร้างอาคารเรียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2512 แล้วเสร็จ 18 พฤษภาคม 2513
  • ปีการศึกษา 2513 เปิด 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 398 คน ครู 15 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนอู่ทอง มีการพัฒนาและมีความก้างหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น บุคลากรเพิ่มขึ้น และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันโรงเรียนอู่ทองมีนักเรียน 2,850 คนข้าราชการครู 97 คน ครูพนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน

แก้
 
โรงเรียนอู่ทอง

โรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ปัจจุบันมีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง อาคารโรงอาหาร - หอประชุม 2 หลัง บ้านพักครู 16 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ชาย 45 ที่ หญิง 51 ที่ ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับบุคลากร จำนวน 400 คน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขนาด 8 ห้องเรียน พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนรู้สืบค้น (Internet) และห้องมัลติมีเดีย อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสุวรรณประชาณุกูล อาคาร 60 ปี ส.พ.8 อาคาร 60 ปี โรงเรียนอู่ทอง

สิ่งประจำโรงเรียน

แก้

สัญลักษณ์

แก้

  ธรรมจักรศิลา สมัยทวารวดี

สีประจำโรงเรียน

แก้

  แดง-เหลือง

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1. นายพิณ โขสุมา พ.ศ. 2497-2503
2. นายเสถียร ศรีพุฒตาล พ.ศ. 2503-2513
3. นายวิบูลย์ จันทร์ฉาย พ.ศ. 2513-2520
4. นายพล หอมสุวรรณ พ.ศ. 2520-2525
5. นายเพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น พ.ศ. 2525-2535
6. นายประดิษฐ์ พลายจั่น พ.ศ. 2535-2542
7. นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ พ.ศ. 2542-2553
8. นายไพศาล แจ่มถาวร พ.ศ. 2554-2558
9. ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พ.ศ. 2558-2560
10. นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ พ.ศ. 2560-2565
11. ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้