โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Demonstration School, University of Phayao; ย่อ: สธ.มพ./DESUP) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554[3] จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากคณะ และวิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันโรงเรียนมุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปศาสตร์(Liberal Arts Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Demonstration School, University of Phayao
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นสธ.มพ./DESUP
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญ“สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ”
(ผู้ฟังซึ่งตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา)
สถาปนา17 กันยายน พ.ศ. 2554
ผู้ก่อตั้งศ. (พิเศษ) ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี
หน่วยงานกำกับมหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รหัส1456013501
ผู้อำนวยการรศ. ปรียานันท์ แสนโภชน์ (รักษาการแทน)
จำนวนนักเรียน761 คน (ปีการศึกษา 2562)
ประถมศึกษา 118 คน[1]
มัธยมศึกษา 643 คน[2]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

จีน ภาษาจีน
สี███ สีม่วง - ███ สีทอง
เพลงพะเยาไชโย
การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดอกไม้ฟ้ามุ่ย
เว็บไซต์satit.up.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นนโยบายของ ศ. (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการสร้างโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เป็นส่วนงานระดับกองอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[3] โรงเรียนจึงได้นับเอาวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ในระยะแรกมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก โดยเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน รวม 120 คน และมีนักเรียนครบทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2557 รวมแล้วโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 6 ระดับชั้น ทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยใช้อาคารเรียนซึ่งเดิมเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว[4] และกำลังก่อสร้างอาคารเรียนถารวร บนเนื้อที่ 91 ไร่ บริเวณถัดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ โรงอาหาร หอสมุด หอประชุม อาคารกิจกรรมและหอพัก

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามและเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักเรียนในโครงการดังกล่าวเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นแรก[5]

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพิ่มเติมขึ้นอีก ในปีการศึกษา 2560[6] และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติให้ปะกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานตามมาตรา 7 (4) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป[7]

ทำเนียบผู้อำนวยการ แก้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 [8]
9 มีนาคม พ.ศ. 2560 – 3 กันยายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน) [9]
4 กันยายน พ.ศ. 2560 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทนครั้งที่ 2) [10]
2
รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (รักษาการแทนครั้งที่ 1) [11]

อ้างอิง แก้

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ประถมศึกษา) รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2561
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2561
 3. 3.0 3.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2014-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 5. มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2, สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2560 เก็บถาวร 2017-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2560
 7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 752/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 625/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2925/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2763/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

19°01′44″N 99°53′54″E / 19.0289797°N 99.898424°E / 19.0289797; 99.898424