โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตราประจำโรงเรียน
“ นฺตถิ ปฺญญา สม อาภา ”
(ไม่มีแสงสว่างใดใด เทียมเท่าแสงสว่างแห่งปัญญา)
41 หมู่ 1 ถนนวาปีปทุม-บรบือ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dongyaiwitthayakhom Ratchamankhalabhisek School
อักษรย่อ ดว.ร. DY.R.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 7 มกราคม พ.ศ.2531

(32 ปี 214 วัน)

รหัส 1044410621
ผู้อำนวยการ ดร.ไพทูล พรมมากุล
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ████ น้ำเงิน - เหลือง
เพลง มาร์ชดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม โดยมีนายมังกร ปทุมพร เป็นผู้ประสานงาน

มีเนื้อที่ 130 ไร่ 2 งาน โดยได้รับบริจาคจากชาวบ้านและสภาตำบลดงใหญ่ร่วมกับชาวบ้าน โดยการนำของนายชื่น ชาวพงษ์ กำนันตำบลดงใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวให้ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 7 มกราคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลและได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “ รัชมังคลาภิเษก ” ต่อชื่อโรงเรียนและเข้าโครงการ“ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและสถานที่ที่จำเป็นในการเรียนการสอน

พ.ศ. 2536 เป็นปีแรกที่เปิดสาขาทำการสอนที่โรงเรียนยางวิทยาคม ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสังคม โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงาน

พ.ศ. 2537 เป็นปีแรกที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2541 เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พ.ศ. 2545 เป็นปีแรกที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550 เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2552 ได้รับป้าย “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2555 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำนำร่องการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2558 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 “โรงเรียนส่งเสริมด้านวิชาการยอดเยี่ัยม ปีงบประมาณ 2558” ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 “โรงเรียนส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนยอดเยี่ัยม ปีงบประมาณ 2558[1]

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายมังกร ปทุมพร พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533 รักษาการครูใหญ่
2 นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2540 อาจารย์ใหญ่
3 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
4 นายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ
5 นางคณาพร เทียมกลาง พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
4 นายจงกล เวียงสมุทร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการ
4 นายไพทูล พรมมากุล พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่แก้ไข

 
ป้ายหน้าโรงเรียน
 
บริเวณภายในโรงเรียน

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีเนื้อที่ 130 ไร่ 2 งาน ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงฝึกงาน โรงอาหาร หอประชุม และสนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข