โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Dongyaiwitthayakhom Ratchamankhalabhisek School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
41 หมู่ 1 ถนนวาปีปทุม-บรบือ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ข้อมูล
ชื่ออื่นดว.ร. DY.R.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
คำขวัญ“ นฺตถิ ปฺญญา สม อาภา ”
(ไม่มีแสงสว่างใดใด เทียมเท่าแสงสว่างแห่งปัญญา)
สถาปนา7 มกราคม พ.ศ. 2531 (36 ปี 52 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410621
ผู้อำนวยการนายภูวดล ภูสิม
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ น้ำเงิน - เหลือง
เพลงมาร์ชดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เว็บไซต์www.dongyaiwit.ac.th

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม โดยมีนายมังกร ปทุมพร เป็นผู้ประสานงาน

มีเนื้อที่ 130 ไร่ 2 งาน โดยได้รับบริจาคจากชาวบ้านและสภาตำบลดงใหญ่ร่วมกับชาวบ้าน โดยการนำของนายชื่น ชาวพงษ์ กำนันตำบลดงใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวให้ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 7 มกราคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลและได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้นาม “ รัชมังคลาภิเษก ” ต่อชื่อโรงเรียนและเข้าโครงการ“ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและสถานที่ที่จำเป็นในการเรียนการสอน

พ.ศ. 2536 เป็นปีแรกที่เปิดสาขาทำการสอนที่โรงเรียนยางวิทยาคม ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสังคม โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงาน

พ.ศ. 2537 เป็นปีแรกที่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2541 เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พ.ศ. 2545 เป็นปีแรกที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550 เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2552 ได้รับป้าย “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2555 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำนำร่องการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2558 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 “โรงเรียนส่งเสริมด้านวิชาการยอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 2558” ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 “โรงเรียนส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนยอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 2558[1]

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายมังกร ปทุมพร พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533 รักษาการครูใหญ่
2 นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2540 อาจารย์ใหญ่
3 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
4 นายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ
5 นางคณาพร เทียมกลาง พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
6 นายจงกล เวียงสมุทร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการ
7 นายไพทูล พรมมากุล พ.ศ. 2558 พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการ
8 ดร.สำอางค์ จันทนนตรี พ.ศ.2561 พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการ
9 ดร.ปรีชา การสอาด พ.ศ.2563 พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการ
10 นายภูวดล ภูสิม พ.ศ.2565 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่ แก้

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีเนื้อที่ 130 ไร่ 2 งาน ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงฝึกงาน โรงอาหาร หอประชุม และสนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษา แก้

หลักสูตร แก้

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้