โรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ประจำอำเภอจอมทอง และกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ในอดีต และเป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการคือ นายพิพัฒน์ สายสอน

โรงเรียนจอมทอง
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวินัย ร่วมใจพัฒนา รักษาศักดิ์ศรี เป็นคนดีศรีสังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ chomthong School
อักษรย่อ จ.ท.(C.T.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2503
รหัส 1008500201
จำนวนนักเรียน 2,878 คน (ปี 2554)
เพลง มาร์ชจอมทอง,มาร์ทลูกเหลืองดำ,มนต์จอมทอง
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนจอมทองได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2503 โดยทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 13 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 4 คน มีครูจำนวน 3 คน แยกเป็นครูชายจำนวน 2 คน ครูหญิงจำนวน 1 คน มีนายธเนศวร์ ไชยวรกุล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ สถานที่ใช้ศึกษาได้อาศัยศาลาพุทธนิคมจอมทอง (วัดดั้ง) หมู่ที่ 8 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนได้ไปทำการปลูกสร้างในที่ดินของวัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร ด้านทิศใต้

การปลูกสร้างได้เริ่มเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน หลังคาใบตอง ราคา 45,000 บาท การสร้างยังไม่สมบูรณ์เพราะขาดทุนทรัพย์ ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2506 เกิดพายุพัดอาคารเรียนเสียหายและก็ตกลงเลิกล้มการสร้างอาคาร นายธเนศวร์ ไชยวรกุล จึงได้เชิญผู้ปกครองมาประชุมเพื่อปรึกษาหาสถานที่สำหรับสร้างโรงเรียนต่อไปที่ประชุมมีความเห็นว่าควรซื้อที่ดินบริเวณที่ปัจจุบันนี้เพราะเหมาะสมกว่าที่อื่น และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้อีก ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือจากนายเฮือน ชมภูชิต พ่อเลี้ยง (ผู้ใหญ่บ้าน) นายตั๋น แสนใจบาล และนายตุ่น สุวี ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจำนวน 38 ไร่ ปี พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียนโดยได้รับเงิน งบประมาณ 170,000 บาท ได้ย้ายมาทำการสอนในปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2507 และ เข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2516 นายสุรศักดิ์ คำหอม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ทำการแทน นายธเนศวร์ ไชยวรกุล ซึ่งได้ศึกษาต่อ และปีเดียวกันทางโรงเรียนได้รับอนุญาตแต่งตั้งให้นายองอาจ วิทยาเวทวีวัฒน์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทนนายสุรศักดิ์ คำหอม เนื่องจากนายสุรศักดิ์ คำหอม ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

 • ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับแต่งตั้งนางบัวเขียว เกียรติอนันต์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2519 นายชลิต เจริญศรี ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายธเนศวร์ ไชยวรกุล ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายชลิต เจริญศรี ได้มาดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2520 แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสิงห์บุรี ต่อมา นายอิสระ เกิดทอง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2522 แล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูน วันที่ 5 กรกฎาคม 2522 นายมังกร กุลวาณิช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 18 มีนาคม 2531 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ต่อมานายเมือง ทองยิ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2531 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2532 และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
 • ปี พ.ศ. 2532 นายณรงค์ บำรุงศรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงปี พ.ศ. 2535 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 นายอำพล บุญอยู่ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนถึงปี พ.ศ. 2537 และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ปี พ.ศ. 2537 นายพายัพ ภาพพริ้ง ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการแทนปฏิบัติงาน จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2542
 • ปี พ.ศ. 2542 นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2544
 • ปี พ.ศ. 2544 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย ชัยชนะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
 • ปีการศึกษา 2545 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
 • ปี พ.ศ. 2545 นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นางรัตนาภรณ์ แปงทอง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองจนถึง พ.ศ. 2555 โรงเรียนจอมทองในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ผ่านการคัดเลือกในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ผลการประเมิน ได้คะแนนสูงเป็น อันดับ 1 ของภาคเหนือ และติด อันดับ 1-3 ของประเทศ
 • ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนจอมทองกำลังพัฒนาทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา หลักสูตร บุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำลังจะดำเนินการขอเป็นโรงเรียนพระราชทาน ต่อไป
 • ในปี พ.ศ. 2555 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางรัตนาภรณ์ แปงทอง ที่เกษียณอายุราชการ

ปัจจุบันโรงเรียนจอมทอง มีจำนวนนักเรียน 2,878 คน มีจำนวนห้องเรียน 54 ห้องเรียน

อาณาเขตพื้นที่แก้ไข

โรงเรียนจอมทอง มีพื้นที่ในปัจจุบันทั้งหมดรวม 64 ไร่ ยังไม่รวมพื้นที่ สนามกีฬาศูนย์อำเภอจอมทอง อีก 29 ไร่ งอยู่ระหว่างกึ่งกลางเขตตำบลข่วงเปากับเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ลายล้อมบริเวณโรงเรียน

แผนการเรียนและหลักสูตรแก้ไข

มัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดการดังนี้

 • ห้อง MEP (ห้อง 1)
 • ห้อง GSMP (ห้อง 2)
 • ห้องเตรียมแพทย์พยาบาล (ห้อง 3)
 • ห้องเตรียมวิศวะ (ห้อง 4)
 • ห้องเตรียมตำรวจทหาร (ห้อง 5)
 • ห้องเตรียมภาษาจีน (ห้อง 6)
 • ห้องทั่วไป (ห้อง 7 ,8, 9, 10, 11)

มัธยมตอนปลาย มีการจัดการดังนี้

 • ห้อง MEP (ห้อง 1)
 • ห้อง GSMP (ห้อง 2)
 • ห้องเตรียมแพทย์พยาบาล (ห้อง 3)
 • ห้องเตรียมวิศวะ (ห้อง 4)
 • ห้องเตรียมตำรวจทหาร (ห้อง 5)
 • ห้องวิทย์คณิตทั่วไป (ห้อง 6)
 • ห้องศิลป์คำนวณ (ห้อง 7)
 • ห้องศิลป์อุตสาหกรรมคหกรรม (ห้อง 8)
 • ห้องศิลป์ภาษา (ห้อง 9)

ศิษย์เก่าแก้ไข

 • นายชัชวาลย์ คำยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อระดับโลกได้สำเร็จ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ MOS Olympic 2007 ครั้งที่ 5 ในประเภทการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หลังจากชนะเลิศระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา[ต้องการอ้างอิง]
 • นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( พรรคเพื่อไทย ) เชียงใหม่ เขต 4 (ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา 7 สมัย จนถึงปัจจุบัน)
 • ดร.ถาวร เกียรติไชยากร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ (4 มีนาคม พ.ศ. 2543 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549),สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 สังกัดพรรคเพื่อไทย
 • นางสาวนิสา ธรอรรถวุฒิ คว้าเหรียญทองตะกร้อในนามทีมชาติไทย ในหลายสมัย ทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุด
 • นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 • รุ่ง จันตาบุญ สถาปนิกผู้ออกแบบหอคำหลวง ในงานมหกรรมราชพฤกษ์ 2549 และผู้จัดการ หจก.ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น

อ้างอิงแก้ไข