โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สหวิทยาเขตที่ 1 เจริญราชเดช กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
Kudpangprachasan School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ป.ส
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญสุขา สังฆัสส สามัคคี
(ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จ)
สถาปนา20 เมษายน พ.ศ. 2519 (48 ปี 58 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410631
ผู้อำนวยการนายมนตรี ลุนสมบัติ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ ฟ้า - เหลือง
เพลงมาร์ชกุดรังประชาสรรค์
เว็บไซต์www.kudrungkps.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519

เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน[1]

สัญลักษณ์

แก้

ตราและสีประจำโรงเรียน

แก้
 • ตราโรงเรียน ลักษณะเป็นคบเพลิง ตั้งบนฐาน ก.ป.ส. และปีกกา
  • วงกลมครอบ ก.ป.ส. หมายถึง ความสามัคคีของชาว ก.ป.ส. เกี่ยวพันกันเหมือนญาติพี่น้อง
  • ปีกกา หมายถึง ชาว ก.ป.ส. ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะหวนกลับคืนมาพัฒนาท้องถิ่นของตน
  • คบเพลิง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ และแสงสว่างแห่งปัญญา ความหมายรวม การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ ความเจริญ ของชาว ก.ป.ส.
 • สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง
  • สีฟ้า แทนการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงด้วยความมั่นคงของจิตใจ ความก้าวไกลแห่งปัญญา
  • สีเหลือง แทนความร่มเย็น ความสงบ ความเป็นผู้มีวินัย มีจิตใจเอื้ออารี

คำขวัญและปรัชญา

แก้
 • คำขวัญของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ปรัชญาของโรงเรียน "สุขา สังฆัสส สามัคคี"ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จ[2]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

อาคาร สถานที่

แก้

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ มีเนื้อที่ 75 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุทั้งหมด ภายในประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง สนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอล[3]

การจัดการศึกษา

แก้

หลักสูตร

แก้

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน

แก้
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง

แก้
 1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-23. สืบค้นเมื่อ 2017-10-13.
 2. "สัญลักษณ์โรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-23. สืบค้นเมื่อ 2017-10-13.
 3. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้