เปิดเมนูหลัก

เทศบาลตำบลสวนหลวง (จังหวัดสมุทรสาคร)

เทศบาลตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

เทศบาลตำบลสวนหลวง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งครอบคลุมตำบลสวนหลวงทั้งตำบล เปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เทศบาลตำบลสวนหลวง (จังหวัดสมุทรสาคร)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายนิรันดร์ ป้อมน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.95 ตร.กม. (6.54 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด28,200
 • ความหนาแน่น1,663.71 คน/ตร.กม. (4,309.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์0 2429 4740, 0 2429 4742-3
โทรสาร0 2429 4744
เว็บไซต์http://www.suanluang.go.th/ http://www.suanluang.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลตำบลสวนหลวง มีพื้นที่ประมาณ 16.95 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้

ประวัติแก้ไข

ตำบลสวนหลวงได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ตำบลสวนหลวงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็น เทศบาลตำบลสวนหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551

หมู่บ้านแก้ไข

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวงได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านนางสาว
 • หมู่ที่ 2 บ้านโต้ล้ง
 • หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง
 • หมู่ที่ 4 บ้านสวนหลวง
 • หมู่ที่ 5 บ้านรางน้ำใส
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองพะอง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหลักสี่
 • หมู่ที่ 8 บ้านท้ายตลาดเตาเอิฐ
 • หมู่ที่ 9 บ้านแนวคลองลิขิต
 • หมู่ที่ 10 บ้านสะแกงาม
 • หมู่ที่ 11 บ้านหนองทองหลาง
 • หมู่ที่ 12 บ้านรางปลาซิว
 • หมู่ที่ 13 บ้านตลาดเตาอิฐ

ชุมชนแก้ไข

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง มีดังนี้

 • ชุมชนบ้านนางสาว
 • ชุมชนบ้านโต้ล้ง
 • ชุมชนบ้านสวนหลวง (หมู่ที่ 3)
 • ชุมชนค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
 • ชุมชนบ้านสวนหลวง (หมู่ที่ 4)
 • ชุมชนบ้านรางน้ำใส
 • ชุมชนบ้านหนองพะอง
 • ชุมชนบ้านหลักสี่
 • ชุมชนบ้านท้ายตลาดเตาเอิฐ
 • ชุมชนบ้านแนวคลองลิขิต
 • ชุมชนบ้านสะแกงาม
 • ชุมชนบ้านหนองทองหลาง
 • ชุมชนบ้านรางปลาซิว
 • ชุมชนบ้านตลาดเตาอิฐ

ประชากรแก้ไข

 • ปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 26,458 คน

สถานศึกษาแก้ไข

สังกัดเทศบาลตำบลสวนหลวงแก้ไข

 • โรงเรียนเทศบาลตำบลสวนหลวง

สังกัด สพท.สมุทรสาครแก้ไข

 • โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
 • โรงเรียนบ้านสวนหลวง

การคมนาคมแก้ไข

เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครปฐม หรือว่า เดินทางไปที่อำเภอต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวงแก้ไข

บริการขนส่งสาธารณะแก้ไข

การบริการขนส่งสาธารณะทางรถยนต์โดยสารประจำทางในเขตเทศบาล

รถยนต์โดยสารประจำทางแก้ไข

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแก้ไข
รถธรรมดาแก้ไข
 • สาย 80ก (หมู่บ้าน ว.ป.อ.11 พิเศษ - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
 • สาย 189 (กระทุ่มแบน - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
รถเอกชนร่วมบริการแก้ไข
 • สาย 174 (แฮปปี้แลนด์ - พุทธมณฑลสาย 4(กระทุ่มแบน))

รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัดแก้ไข

หมวด 3แก้ไข
 • สาย 402 (นครปฐม - สมุทรสาคร)

รถโดยสารขนาดเล็ก ( รถสองแถว )แก้ไข

หมวด 4แก้ไข
 • สาย 6011 (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน - โรงพยาบาลศรีวิชัย 3)
 • สาย 6033 (วงกลมกระทุ่มแบน - ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม))
 • สาย 6035 (สมุทรสาคร - หมู่บ้านสินสมบูรณ์)
 • สาย 8287 (กระทุ่มแบน - สวนหลวง - หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย))

วัดแก้ไข

วัดในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวงมีทั้งหมด 1 วัดคือ

 • วัดหนองพะอง