เทศบาลตำบลด่านขุนทด

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลด่านขุนทด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านขุนทด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสลักจิต กิมตระกูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.39 ตร.กม. (1.69 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด6,222 คน
 • ความหนาแน่น1,484 คน/ตร.กม. (3,840 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์0 4438 9226, 0 4438 9403
โทรสาร0 4438 9226, 0 4438 9403
เว็บไซต์http://www.dankhuntodcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลด่านขุนทด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลด่านขุนทด เดิมเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า “สุขาภิบาลด่านขุนทด” ซึ่งจัดขึ้นตามประการกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 37 เล่ม 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 โดยยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลด่านขุนทดขึ้นเป็นสุขาภิบาลด่านขุนทด ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศ ในราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้ สุขาภิบาลด่านขุนทด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลตำบลด่านขุนทด ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด[1]

 • วันที่ 24 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านขุนทด [2]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด เป็นเทศบาลตำบลด่านขุนทด

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลด่านขุนทด ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงาน หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอำเภอด่านขุนทดเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แยกเข้าถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศและรถประจำทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีพื้นที่ 4.39 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านในตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลด่านขุนทด เป็นเทศบาลตำบลด่านขุนทด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงรูปแอ่งกะทะ มีลำเชิงไกรไหลผ่านด้านทิศใต้

ภูมิอากาศแก้ไข

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

ชุมชนในเขตเทศบาลแก้ไข

เทศบาลตำบลด่านขุนทด มีทั้งหมด 12 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนสามัคคีธรรม
 • ชุมชนวัดศาลาลอย
 • ชุมชนตลาดใหญ่
 • ชุมชนร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
 • ชุมชนเจริญสุขพัฒนา
 • ชุมชนบ.ข.ส.สร้างสรรค์
 • ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา
 • ชุมชนด่านขุนทด
 • ชุมชนเมืองหาญ
 • ชุมชนใหม่ไทยเจริญ
 • ชุมชนหนองโสน
 • ชุมชนบ้านโคกพัฒนา

สถานการศึกษาในเขตเทศบาลแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลด่านขุนทดมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชน โดยมีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านขุนทด ดังนี้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลด่านขุทด

สถานศึกษา/ระดับการศึกษา จำนวนครู จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
สังกัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
-
-
-
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านขุนทด
ระดับเตรียมอนุบาล
-
-
1
1
59
59
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
-
-
-
* โรงเรียนบ้านหาญ
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
15
3
12
9
3
6
129
28
101
* โรงเรียนด่านขุนทด
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
74
-
-
-
-
56
6
24
21
6
1755
129
680
846
150
* โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
120
-
-
72
24
48
3240
1080
2160
สังกัด เอกชน
-
-
-
* โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
-
-
-
80
22
28
40
3,654
-
-
-
* โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
47
-
-
18
6
12
254
45
209
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-
-
-
** โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศาลาลอย
-
-
-
สังกัดกรมอาชีวศึกษา
-
-
-
* วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
176
-
-

-
-
-
-
4247
-
-
-
รวม 525 300 13,338

การคมนาคมแก้ไข

สภาพการจราจรในเขตเทศบาล มีสภาพคล่องตัวพอสมควร แต่จะมีปัญหาในด้านถนนสายหลัก ที่เป็นบริเวณสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด เพราะเป็นถนนสายหลักที่อำเภอด่านขุนทดเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ตัดกับถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ไปสู่จังหวัดชัยภูมิ

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ พ.ศ. 2562 ประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 6,222 คน เป็นชาย 2,937 คน หญิง 3,285 คน บ้าน จำนวน 3,888 หลังคาเรือน[3]

ภาษาแก้ไข

ส่วนมากใช้ภาษาไทยโคราชปนกลาง และยังมีภาษาไทยอีสานบ้างบางพื้นที่

ศาสนาแก้ไข

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 3 วัด

 1. วัดศาลาลอย
 2. วัดใหม่ด่านขุนทด
 3. วัดบ้านหาญ

เศรษฐกิจแก้ไข

ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน, การเกษตร

อาชีพแก้ไข

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง โดยอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลและมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นอาชีพพื้นบ้าน รายได้เฉลี่ย 69,836.50 บาท/คน/ปี การประกอบอาชีพเป็นไปตามสภาพของครัวเรือน ยังไม่มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ในด้านของการบริหาร จัดการ

การเกษตรกรรมแก้ไข

เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล มีพื้นที่น้อย และไม่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน

 • การพาณิชย์กรรม และการบริการ
 • สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม
 • คลาดไนท์บาซ่า - แห่ง
 • ตลาดสดเทศบาล 2 แห่ง
 • ตลาดสดเอกชน 2 แห่ง
 • ซูเปอร์มาเก็ต 4 แห่ง
 • ย่านการค้าริมทาง 4 สาย
 • สถานประกอบการเทศพาณิชย์
 • อาคารเช่า 1 แห่ง
 • สถานประกอบการด้านบริการ
 • โรงแรม 12 แห่ง
 • เกสต์เฮาส์ 5 แห่ง
 • ธนาคาร 6 แห่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.dankhuntodcity.go.th/history.php
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด [[จังหวัดนครราชสีมา]]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 83 ง): 37–38. 15 ตุลาคม 2499. URL–wikilink conflict (help)
 3. http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php สถิติจำนวนประชากรและบ้าน