เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลหนองบัวตะเกียด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.73 ตร.กม. (27.31 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด8,760 คน
 • ความหนาแน่น123.85 คน/ตร.กม. (320.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์044-249081
เว็บไซต์[1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ - ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 70.73 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร

ประวัติเทศบาลแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลหนองบัวตะเกียดไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำอาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2596 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานเทศบาลตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น[1]

อาณาเขตแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดมีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลบ้านแปรง
  • ทิศใต้ ติดกับ ด่านขุนทด
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนเมืองพัฒนาและตำบลหนองบัวละคร
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดพิมาน[2]

ภูมิประเทศแก้ไข

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำ มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย ตำบลหนองบัวตะเกียด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร[3]

ประชากรแก้ไข

ประชากร ณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8,760 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,262 คน หญิง จำนวน 4,498 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123.85 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,568 ครัวเรือน[4]

อ้างอิงแก้ไข