หมวดหมู่:เพลงในปี พ.ศ. 2527

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)