หมวดหมู่:เพลงในปี พ.ศ. 2522

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)