สาลินมิบะยา

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ นรปติ (แก้ความกำกวม)

สาลินมิบะยา (พม่า: စလင်း မိဖုရား, ออกเสียง: [səlɪ́ɴ mḭbəjá]; รู้จักในพระนาม นรปติแมดอ พม่า: နရပတိ မယ်တော်) พระอัครมเหสีของ ตะโดธรรมราชาที่ 2 อุปราชแห่งเมืองแปร

สาลินมิบะยา
စလင်း မိဖုရား
พระชายาของอุปราชแห่งเมืองแปร
ดำรงพระยศ30 สิงหาคม 1551 – พฤศจิกายน/ธันวาคม 1588
ก่อนหน้าไม่ทราบ
พระสวามีมินบาสอ
พระเจ้านรปติที่ 4 แห่งอังวะ
ตะโดธรรมราชาที่ 2
พระราชบุตรซินพยูชินแมดอ
มินตะยาแมดอ
พระบิดาพระเจ้าบาเยงทเว
พระมารดาชเวซินโกน
ประสูติคริสต์ทศวรรษ 1520
แปร
สวรรคตแปร
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระองค์เป็นราชธิดาองค์ที่ 2 ของ พระเจ้าบาเยงทเว แห่งแปร พระนางอภิเษก 3 ครั้งโดยครั้งแรกอภิเษกกับพระญาติชั้นที่ 1 มินบาสอ พระโอรสของพระมาตุลาแต่ได้ไม่นานเมื่อพระเชษฐา พระเจ้านรปติ สั่งประหารเขา ซึ่งพระเจ้านรปติได้ยกพระนางให้แต่งงานกับ สีตูจอทิน เจ้าเมือง สาลิน บุคคลที่เรืองอำนาจในสหภาพรัฐชานเป็นการแต่งงานแบบรัฐกับรัฐในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1530 (แปรเป็นรัฐอารักขาโดยพฤตินัยของสหภาพรัฐชานซึ่งควบคุมพรมแดนอังวะทั้งหมดยกเว้นตองอูในพม่าตอนบน)