สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์ แก้

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดเชียงรายมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ นางเตือนใจ ดีเทศน์ พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน นางบุษรินทร์ ติยะไพรัช นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด แก้

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549 แก้

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 เตือนใจ ดีเทศน์ สลักจิต ติยะไพรัช
2 พลตำรวจตรี วิรุฬห์ พื้นแสน วรเกียรติ สมสร้อย
3 บุษรินทร์ ติยะไพรัช จิราวรรณ วัฒนศิริ
4 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ปลื้ม ศุภปัญญา

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557 แก้

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร มงคลชัย ดวงแสงทอง

รูปภาพ แก้

อ้างอิง แก้