ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก เป็น 1 ใน 10 ศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

Regional Distance Education Nakhon Nayok, Sukhothai Thammathirat Open University

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้อำนวยการ นายชาตรี วงศ์มาสา
ที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
การก่อสร้าง
ปีสร้าง พ.ศ. 2543
เปิดใช้ พ.ศ. 2543
เว็บไซต์ www.stou.ac.th/Offices/rdec/nakornnayok/myweb/

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

196 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ประวัติแก้ไข

แนวคิดเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เน้นระบบการศึกษาทางไกล บริการนักศึกษาให้ทั่วถึง สามารถเปิดโอกาสการศึกษาและเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เป้าหมายบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้กำหนดแนวคิดศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาคแบบถาวร ภายใต้การดูแลของสำนักบริการการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์วิทยพัฒนาบริการ และได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครสวรรค์
 3. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดเพชรบุรี
 5. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดสุโขทัย

ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)ได้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใหม่คือ สำนักวิทยพัฒนาบริการ

ในปี พ.ศ. 2541 เปิด

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดลำปาง
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดอุดรธานี

ในปี พ.ศ. 2542 เปิด

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดจันทบุรี
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดยะลา

ในปี พ.ศ. 2543 เปิดศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครยก และ ได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักวิทยพัฒนาบริการ เป็น สำนักวิทยพัฒนา และ ศูนย์วิทยพัฒนบริการ เป็น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การคมนาคมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กรุงเทพมหานคร-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ดอนเมืองโทลเวย์)อนุสรณ์สถานแห่งชาติ-ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต-แยกทองหลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 (องค์รักษ์-บ้านนา)แยกทองหลาง-แยกบ้านนา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33(ถนนสุวรรณศร) แยกบ้านนา-แยกบ้านพร้าว
ทางหลวงชนบท นย.หมายเลข 2013 แยกบ้านพร้าว-โรงเรียนเตรียมทหาร
ทางหลวงชนบท นย.หมายเลข 5017 โรงเรียนเตรียมทหาร-ศวน.มสธ.นครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบแก้ไข

 1. นครนายก ชมรม นศ.มสธ.นครนายก
 2. ปราจีนบุรี ชมรม นศ.มสธ.ปราจีนบุรี
 3. ปทุมธานี ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานี
 4. นนทบุรี ชมรม นศ.มสธ.นนทบุรี
 5. กรุงเทพมหานคร ชมรม นศ.มสธ.กรุงเทพฯ
 6. ฉะเชิงเทรา ชมรม นศ.มสธ.ฉะเชิงเทรา
 7. พระนครศรีอยุธยา ชมรม นศ.มสธ.พระนครศรีอยุธยา
 8. สมุทรปราการ ชมรม นศ.มสธ.สมุทรปราการ
 9. สระบุรี ชมรม นศ.มสธ.สระบุรี

บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกแก้ไข

ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานีแก้ไข

[3] เป็นหน่วยงานดูแล นักศึกษาในจังหวัดปทุมานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในความกำกับดูแล ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

กิจกรรมของชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานีแก้ไข

 1. เปิดรับสมาชิกชมรม
 2. ห้องสอบจำลอง ให้กับนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
 3. รับน้องนักศึกษาใหม่
 4. ออกค่ายอาสาพัฒนา ในพื้นที่ ศวน.มสธ.นครนายก
 5. แข่งขันกีฬาประจำปี ระหว่าง จังหวัด ที่อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
 6. แลกของขวัญวันปีใหม่

ประธานชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานีแก้ไข

 1. นาย ฉลาด บูชา(2543-2548)
 2. นาย นิกร ล้อมเวียง(2549-2552) ประธาน นศ.ศวน.มสธ.นครนายก(2551-2552)
 3. นาย นราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง(2553-2554)
 4. นาย ธเนศ เอื้อทวีสัมพันธ์(6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
 5. นาย สุรศักดิ์ อุดเลิศ(12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)

ชมรม นศ.มสธ.นนทบุรีแก้ไข

[4]เป็นหน่วยงานดูแล นักศึกษาในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข

 1. รศ.สุนี ภู่สีม่วง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข