วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University International College - NUIC) เป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University International College
สัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา13 มกราคม พ.ศ. 2544; 23 ปีก่อน (2544-01-13)
ผู้อำนวยการอ.ดร.สุพิชญา มีสาด
ที่อยู่
สีสีม่วง, สีทอง, สีขาว
มาสคอต
รูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อวิทยาลัย
เว็บไซต์www.nuic.nu.ac.th

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติการก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ที่ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานภาพไปสู่ความเป็นนานาชาติ

โดยในปี พ.ศ. 2540 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ให้มีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้นจึงเกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดโครงการรับปริญญาโทสองปริญญาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวสากลและการจัดการโรงแรม (M.A. in International Tourism and Hotel Management) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาเทอร์น ครอส (Southern Cross University) ประเทศออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (Queensland University) ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากโครงการร่วมมือต่าง ๆ นี้แล้ว โครงการหลักสูตรนานาชาติยังได้เกิดขึ้นในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเช่น โครงการปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ในคณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetics Scicnce) โครงการปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่เกิดขึ้นในคณะเภสัชศาสตร์

 
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารด้านหลัง)

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 94 (1/2544) ให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยให้รวมเอาศูนย์ภาษาเข้าไว้ในหน่วยงานด้วยเพื่อให้วิทยาลัยรองรับการขยายตัวของหลักสูตรนานาชาติที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นต่อไป

การแบ่งส่วนงานราชการ

แก้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแบ่งส่วนงานประจำหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้