สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ

สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติและใช้ภาษาสากลในการเรียนการสอน โดยอาจจะเป็นสถาบันเอกเทศ หรือเป็นหน่วยหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษานานาชาติในประเทศไทย

แก้
รายชื่อ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล[ลิงก์เสีย] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม

แก้