บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดตั้งโดยมีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Graduate School Naresuan University
สถาปนา29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533; 33 ปีก่อน (2533-07-29)
คณบดีรศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ที่อยู่
มาสคอต
ตรามหาวิทยาลัยรูป “ช้างศึก” กำกับด้วยชื่อบัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์graduate.nu.ac.th

ประวัติ

แก้

25 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา

28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 วันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาล และจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก

9 ตุลาคม พ.ศ. 2532 “มหาวิทยาลัยนเรศวร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่มีการเริ่มก่อตั้งในสมัยเป็นวิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก และวิทยาลัยการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยเขตพิษณุโลก ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรและได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บัณฑิตวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงปัจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้หลักสูตร  คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและนิสิตบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และนโยบายที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด รวมทั้งให้บริการ สนับสนุนการจัดการจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีรองคณบดีทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมีการแบ่งส่วนงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานอำนวยการ งานวิชาการ งานแผนและสารสนเทศ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบัน การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรแบ่งออกเป็นหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น ดังนี้

  • หลักสูตรระดับปริญญาโท 75 หลักสูตร
  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร

หน่วยงานภายใน

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้