รายพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โจว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชวงศ์โจว ปกครองจีนระหว่าง กลางศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล ถึง 256 ปีก่อนคริสตกาล

พระนามเดิม พระนามเรียกขาน ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช)1 พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป
พินอิน จีน พินอิน จีน
ราชวงศ์โจวตะวันตก (1046 - 771 BC)
Jī fā 姬發 Wǔwáng 武王 1046 - 1043 BC1 Zhōu Wǔwáng (พระเจ้าโจวอู่หวัง)
Jī sòng 姬誦 Chéng wáng 成王 1042 - 1021 BC1 Zhōu Chéngwáng (พระเจ้าโจวเฉิงหวัง)
Jī zhāo 姬釗 Kāngwáng 康王 1020 - 996 BC1 Zhōu Kāngwáng (พระเจ้าโจวคังหวัง)
Jī xiá 姬瑕 Zhāowáng 昭王 995 - 977 BC1 Zhōu Zhāowáng (พระเจ้าโจวเจ้าหวัง)
Jī mǎn 姬滿 mùwáng 穆王 976 - 922 BC1 Zhōu mùwáng (พระเจ้าโจวมู่หวัง)
Jī yī hù 姬繄扈 Gòngwáng 共王 922 - 900 BC1 Zhōu Gòngwáng(พระเจ้าโจวก้งหวัง)
Jī jiān 姬囏 Yìwáng 懿王 899 - 892 BC1 Zhōu Yìwáng (พระเจ้าโจวยี่หวัง)
Jī pìfāng 姬辟方 Xiàowáng 孝王 891 - 886 BC1 Zhōu Xiàowáng (พระเจ้าโจวเสี้ยวหวัง)
Jī xiè 姬燮 Yíwáng 夷王 885 - 878 BC1 Zhōu Yíwáng (พระเจ้าโจวยี๋หวัง)
Jī hú 姬胡 Lìwáng 厲王 877 - 841 BC1 Zhōu Lìwáng (พระเจ้าโจวลี่หวัง)
Gònghé 共和 (ผู้สำเร็จราชการแทน) 841 - 828 BC ก้งเหอ (ผู้สำเร็จราชการแทน)
Jī jìng 姬靜 Xuānwáng 宣王 827 - 782 BC Zhōu Xuānwáng (พระเจ้าโจวเชียนหวัง)
Jī gōng shēng 姬宮湦 Yōuwáng 幽王 781 - 771 BC Zhōu Yōuwáng (พระเจ้าโจวอิวหวัง)
ราชวงศ์โจวตะวันออก (770 - 256 BC)
ยุคชุนชิว (770 - 476 BC)
Jī yí jiù 姬宜臼 Píngwáng 平王 770 - 720 BC Zhōu Píngwáng (พระเจ้าโจวผิงหวัง)
Jī lín 姬林 Huán wáng 桓王 719 - 697 BC Zhōu Huán wáng (พระเจ้าโจวฮวนหวัง)
Jī tuó 姬佗 Zhuangwang 莊王 696 - 682 BC Zhōu Zhuāng wáng (พระเจ้าโจวจวงหวัง)
Jī húqí 姬胡齊 Líwáng 釐王 681 - 677 BC Zhōu Líwáng (พระเจ้าโจวหลีหวัง)
Jī làng 姬閬 Huìwáng 惠王 676 - 652 BC Zhōu Huìwáng (พระเจ้าโจวฮุ่ยหวัง)
Jī zhèng 姬鄭 Xiāngwáng 襄王 651 - 619 BC Zhōu Xiāngwáng (พระเจ้าโจวเชียงหวัง)
Jīrénchén 姬壬臣 Qǐngwáng 頃王 618 - 613 BC Zhōu Qǐngwáng (พระเจ้าโจวชิงหวัง)
Jī bān 姬班 Kuāngwáng 匡王 612 - 607 BC Zhōu Kuāngwáng (พระเข้าโจวกวังหวัง)
Jī yú 姬瑜 Dìngwáng 定王 606 - 586 BC Zhōu Dìngwáng (พระเจ้าโจวติ้งหวัง)
Jī yí 姬夷 Jiǎnwáng 簡王 585 - 572 BC Zhōu Jiǎnwáng (พระเจ้าโจวเจี่ยนหวัง)
Jī xièxīn 姬泄心 Língwáng 靈王 571 - 545 BC Zhōu Língwáng (พระเจ้าโจวหลิงหวัง)
Jī guì 姬貴 Jǐngwáng 景王 544 - 521 BC Zhōu Jǐngwáng (พระเจ้าโจวจิ่งหวัง)
Jī měng 姬猛 Dàowáng 悼王 520 BC Zhōu Dàowáng (พระเจ้าโจวเต้าหวัง)
Jī gài 姬丐 Jìng wáng 敬王 519 - 476 BC Zhōu Jìng wáng (พระเจ้าโจวจิ้งหวัง)
ยุคเลียดก๊ก (475 - 221 BC)
Jī rén 姬仁 Yuánwáng 元王 475 - 469 BC Zhōu Yuánwáng (พระเจ้าโจวเหยียนหวัง)
Jī jiè 姬介 Zhēndìngwáng 貞定王 468 - 442 BC Zhōu Zhēndìngwáng (พระเจ้าโจวเจินติ้งหวัง)
Jī qùjí 姬去疾 Āiwáng 哀王 441 BC Zhōu Āiwáng (พระเจ้าโจวอัยหวัง)
Jī shū 姬叔 Sīwáng 思王 441 BC Zhōu Sīwáng (พระเจ้าโจวซือหวัง)
Jī wéi 姬嵬 Kǎowáng 考王 440 - 426 BC Zhōu Kǎowáng (พระเจ้าโจวเข่าหวัง)
Jī wǔ 姬午 Wēilièwáng 威烈王 425 - 402 BC Zhōu Wēilièwáng(พระเจ้าโจวเวยเลี่ยหวัง)
Jī jiāo 姬驕 Ānwáng 安王 401 - 376 BC Zhōu Ānwáng (พระเจ้าโจวอันหวัง)
Jī xǐ 姬喜 Lièwáng 烈王 375 - 369 BC Zhōu Lièwáng (พระเจ้าโจวเลี่ยหวัง)
Jī biǎn 姬扁 Xiǎnwáng 顯王 368 - 321 BC Zhōu Xiǎnwáng (พระเจ้าโจวเฉี่ยนหวัง)
Jī dìng 姬定 Shènjìngwáng 慎靚王 320 - 315 BC Zhōu Shènjìngwáng (พระเจ้าโจวเซิ่นจิ้งหวัง)
Jī yán 姬延 Nǎnwáng 赧王 314 - 256 BC Zhōu Nǎnwáng (พระเจ้าโจวหน่านหวัง)
    Huìwáng 惠王 255 - 249 BC Zhōu Huìwáng(พระเจ้าโจวฮุ่ยหวัง)
1 มีการศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่รับการสนับสนุนการรัฐบาลจีนชิ้นหนึ่ง เป็นศึกษาลำดับเหตุการณ์ในรัชสมัยการปกครองของราชวงศ์โจว จากการศึกษามีการสรุปคร่าว ๆ ได้ว่า ช่วงรัชสมัยที่ก้งเหอได้เข้าสำเร็จราชการต่อจากพระเจ้าโจวลี่หวังคือช่วง 841 ปีก่อนคริสตกาล โดยผลการศึกษานี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการในปีในปี ค.ศ. 2000
2 ขุนนางตระกูลจี (姬) ได้ออกมาประกาศว่าพระเจ้าโจวฮุ่ยหวังเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าโจวหน่านหวัง ซึ่งในช่วงปี 256 ก่อนคริสต์ศักราช กองกำลังฉินได้เข้าโจมตีราชวงศ์ฉินและเข้ายึดเมืองลั่วหยาง หลังจากนั้นราชวงศ์โจวก็พายแพ้ให้กับกองกำลังฉิน ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าโจวหน่านหวังเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวจึงเป็นที่ยอมรับมากกว่า.
จักรพรรดิตามราชวงศ์จีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ - ราชวงศ์เซี่ย - ราชวงศ์ซาง - ราชวงศ์โจว - ราชวงศ์ฉิน - ราชวงศ์ฮั่น - ราชวงศ์จิ้น - ราชวงศ์เหนือ-ใต้ - ราชวงศ์สุย - ราชวงศ์ถัง
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร - ราชวงศ์เหลียว - ราชวงศ์ซ่ง - ราชวงศ์จิน - ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก - ราชวงศ์หยวน - ราชวงศ์หมิง - ราชวงศ์ชิง