รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หยวน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
Convention: use first name (e.g. Temüjin) or Khan names for khans before Kublai Khan. Use "Yuan" + temple name or posthumous name after. A mix of the three for Kublai Khan.
Note:
1) The Mongol Great Khans before Khubilai were only declared Yuan emperors after the creation of Yuan dynasty in 1271
2) To non-Chinese readers, usually the khan names are the most familiar names.
3) Timur or Temür means the same Mongolian words but Temür will be used for avoiding confusion with Timur the lame, or Tamerlane.
ไท่จู (太祖 Tàizǔ) เจงกีส ข่าน เตมูจิน (孛兒只斤鐵木真 Bóérzhījīn Tiěmùzhēn) 1206-1227 -
รุ่ยจง (睿宗 Ruìzōng) โตลุย ข่าน โตลุย (孛兒只斤拖雷 BóérzhījīnTuōléi) 1228 -
ไท่จง (太宗 Tàizōng) โอเกได ข่าน วอเคอไต (孛兒只斤窩闊台 Bóérzhījīn Wōkuòtái) 1229-1241 -
ติ้งจง (定宗 Dìngzōng) กูยุก ข่าน กูยุก (孛兒只斤貴由 Bóérzhījīn Guìyuó) 1246-1248 -
เสียนจง (憲宗 Xiànzōng) มองเกอ ข่าน มองเกอ (孛兒只斤蒙哥 Bó่érzhījīn Ménggē) 1251-1259 -
ซื่อจู (世祖 Shìzǔ) กุบไล ข่าน กุบไล (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè) 1260-1294 Zhongtong (中統 Zhōngtǒng) 1260-1264

Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1264-1294

เฉินจง (成宗 Chéngzōng) เตมูร์ ข่าน (Temür Öljeytü Khân) เตมูร์ (孛兒只斤鐵木耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr) 1294-1307 Yuanzhen (元貞 Yuánzhēn) 1295-1297

Dade (大德 Dàdé) 1297-1307

หวู่จง (武宗 Wǔzōng) คูลุก ข่าน (Qayshan Gülük) Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān) 1308-1311 Zhida (至大 Zhìdà) 1308-1311
เหรินจง (仁宗 Rénzōng) อายูบาร์ดา ข่าน อายูบาร์ดา (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá) 1311-1320 Huangqing (皇慶 Huángqìng) 1312-1313

Yanyou (延祐 Yányòu) 1314-1320

อิงจง (英宗 Yīngzōng) ชิดิบาลา จีจิน ข่าน (Suddhipala Gege'en) ชิดิบาลา (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá) 1321-1323 Zhizhi (至治 Zhìzhì) 1321-1323
จินจง (晉宗 Jìnzōng) (1) ไท่ติงตี้ (泰定帝 Tàidìng Dì) (2) เยซุน เตมูร์ ข่าน เยซุน เตมูร์ (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér) 1323-1328 Taiding (泰定 Tàidìng) 1321-1328

Zhihe (致和 Zhìhé) 1328

เทียนซุนตี้ (天順帝 Tiānshùn Dì) (2) ราจิบาก ข่าน ราจิบาก (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā) 1328 Tianshun (天順 Tiānshùn) 1328
เหวินจง (文宗 Wénzōng) จายาตู ข่าน (Jijaghatu Toq-Temür) Toq-Temür (孛兒只斤圖鐵木兒 Bóérzhījīn Tútiěmùér) 1328-1329 and 1329-1332 Tianli (天曆 Tiānlì) 1328-1330

Zhishun (至順 Zhìshùn) 1330-1332

หมิงจง (明宗 Míngzōng) คูบุกตู ข่าน (Qoshila Qutuqtu) Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà) 1329 -
หนิงจง (寧宗 Níngzōng) รินชินบาล ข่าน รินชินบาล (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān) 1332 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1332
ฮุ่ยจง (惠宗 Huìzōng) (1) Shundi (順帝 Shùndì) อูคานตู ข่าน (Toghan-Temür) Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér) 1333-1370 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1333

Yuantong (元統 Yuántǒng) 1333-1335
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1335-1340
Zhizheng (至正 Zhìzhèng) 1341-1368
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1368-1370

(1) Convention: for these sovereigns only, use "yuan" + posthumous name, i.e. 元泰定帝 Yuán Tài Dìng Dì.

(2) Not actually a posthumous name, but adopted from era name.

ราชวงศ์หยวนเหนือ (หลังจากราชวงศ์หยวนถูกล้มล้างโดยราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1368) 1368 - 1635
พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
Convention: use khan names or born names.
Note: 1) />2) To non-Chinese readers, usually the khan names are the most familiar names. 2) Timur or Temür means the same Mongolian words but Temür will be used for avoiding confusion with the Timur (Timurlane or Tamerlane) who attempted to restore the Mongolian Empire in Central Asia.
Convention: for the following sovereign only, use "yuan" + posthumous name.
ฮุ่ยจง (惠宗 Huìzōng) ชุนตี้ (順帝 Shùndì) Toghan-Temür อูคานตู ข่าน (孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér) 1333-1370 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1333

Yuantong (元統 Yuántǒng) 1333-1335
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1335-1340
Zhizheng (至正 Zhìzhèng) 1341-1368
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1368-1370

จ้าวจง (昭宗 Zhāozōng) Hexiao Emperor (和孝皇帝 Hexiao Huangdi) Biligtü Khan Ayushiridara of the Borjigin clan (孛兒只斤愛育識里達臘 Bóérzhījīn Àiyùshílǐdálà) 1370-1378 Xuanguang (宣光 Xuānguāng) 1371-1378
อี้จง (益宗) Ningxiao Emperor (宁孝皇帝 Ningxiao Huangdi) Usakhal Khan Tögüs Temür of the Borjigin clan (孛兒只斤脫古思鐵木兒 Bóérzhījīn Tuōgǔsī Tiěmùér) 1378-1387 Tianguang (天光 Tiānguāng) 1378-1387
(1) Convention: for these souvereigns only, use "yuan" + posthumous name, i.e. 元泰定帝 Yuán Tài Dìng Dì.