เปิดเมนูหลัก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตาก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตาก

โรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38 สุโขทัย-ตาก)แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

โรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

  • โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก
  • โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก
  • โรงเรียนเทศบาลสายประทีป สังกัดเทศบาลเมืองตาก
  • โรงเรียนเทศบาลรัตนวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก
  • โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
  • โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
  • โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส สังกัดเทศบาลนครแม่สอด
  • โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด