ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

ราชอาณาจักรโบฮีเมีย (อังกฤษ: Kingdom of Bohemia; เช็ก: České království; เยอรมัน: Königreich Böhmen; ละติน: Regnum Bohemiae) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรปที่ได้รับการก่อตั้งโดยสารตราทองแห่งซิซิลีที่ออกโดยจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1212 ที่เป็นพระราชโองการที่ยกฐานะดัชชีโบฮีเมียขึ้นเป็นราชอาณาจักร ราชอาณาจักรโบฮีเมียจึงเป็นสมาชิกอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียและมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1918 เมื่อจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีล่มสลายลง เมื่อพระเจ้าคาร์ลที่ 3 แห่งโบฮีเมียทรงสละราชสมบัติ การประชุมสภาแห่งชาติปลดราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-โลทริงเงินและประกาศให้เป็นสาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1

ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

České království (เช็ก)
Königreich Böhmen (เยอรมัน)
Regnum Bohemiae (ละติน)
ค.ศ. 1212–ค.ศ. 1918
ธงชาติของโบฮีเมีย
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของโบฮีเมีย
ตราแผ่นดิน
ราชอาณาจักรโบฮีเมียในอาณาเขตจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชอาณาจักรโบฮีเมียในอาณาเขตจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
สถานะวัสซัล
เมืองหลวงปราก
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
ฮุสไซท์
ลูเธอรัน
การปกครองราชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1198–1230
พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 1 แห่งโบฮีเมีย (แรก)
• ค.ศ. 1916–1918
คาร์ลที่ 3 แห่งโบฮีเมีย
(สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
ค.ศ. 1085
• ตั้งเป็นราชอาณาจักร
ค.ศ. 1212
• ฐานันดรสืบตระกูลได้รับการรับรอง
26 กันยายน ค.ศ. 1212
5 เมษายน ค.ศ. 1355
• พระประมุขได้เป็นผู้คัดเลือก
25 ธันวาคม ค.ศ. 1356
16 ธันวาคม ค.ศ. 1526
31 ตุลาคม ค.ศ. 1918 ค.ศ. 1918
ถัดไป
สาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1

ราชอาณาจักรโบฮีเมียเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย (Lands of the Bohemian Crown) ที่รวมทั้ง:

ระหว่างรัชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ Přemyslid และราชวงศ์ลักเซมเบิร์กต่อมาโดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักร จนดินแดนโบฮีเมียไม่กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เช่นที่ระบุไว้ในการปฏิรูปจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Imperial Reform) ของปี ค.ศ. 1500

สาธารณรัฐเช็กในปัจจุบันยังคงใช้สัญลักษณ์บางอย่างของราชอาณาจักรโบฮีเมียเช่นสิงห์โตสองหางในตราอาร์มของ และใช้ปราสาทปรากเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี

อ้างอิงแก้ไข