ยศทหารกองทัพเชโกสโลวัก

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพเชโกสโลวัก

สัญญาบัตรแก้ไข

ค.ศ. 1960-1990แก้ไข

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
  Czechoslovakia No equivalent                      
Armádní generál Generálplukovník Generálporučík Generálmajor Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík Podporučík

ประทวนแก้ไข

ค.ศ. 1960-1990แก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  Czechoslovakia No equivalent                    
Nadpraporčík Praporčík Podpraporčík Nadrotmistr Rotmistr Rotný Četař Desátník Svobodník Vojín

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพเชโกสโลวัก