มังกะยอชวาแห่งแปร

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มังกะยอชวา (แก้ความกำกวม)

มังกะยอชวาแห่งแปร (พม่า: မင်းကြီးစွာ, ออกเสียง: [mɪ́ɴdʑí zwà]; ประมาณ ค.ศ. 1435 – 1482) อุปราชแห่งแปร จาก ค.ศ. 1446 ถึง 1482 ระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์ 3 พระองค์คือ นรปติที่ 1 , สีหสุระที่ 1 และ มังฆ้องที่ 2 แห่งอาณาจักรอังวะ

มังรายกะยอชวา
မင်းကြီးစွာ
อุปราชแห่งแปร
ครองราชย์1446–1482
ก่อนหน้าซอชเวเขต (ผู้ว่าการ)
ถัดไปตะโดเมงสอ (พระเจ้าแปร)
คู่อภิเษกมยัตเล
พระราชบุตรมินโปนจี
ชเวซินกอน
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดาพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะ
ประสูติประมาณ 1435
แปร
อาณาจักรอังวะ
สวรรคต1482
แปร
อาณาจักรอังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระประวัติแก้ไข

มังกะยอชวาเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้านรปติที่ 1 เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สีหตูแห่งแปร กับพระอัครมเหสี พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี สันนิษฐานว่าพระองค์ประสูติเมื่อประมาณ ค.ศ. 1435 พระองค์มีพระเชษฐา 1 พระองค์ , พระพี่นาง 3 พระองค์ , พระอนุชา 1 พระองค์และพระขนิษฐา 3 พระองค์ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1442 พระราชวงศ์ของมังกะยอชวาได้ย้ายมาประทับที่ อังวะ ภายหลังจากที่ สีหตูแห่งแปร พระบิดาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะพร้อมกับเฉลิมพระนามใหม่เป็น นรปติที่ 1 แห่งอังวะ

มังกะยอชวาประทับที่อังวะเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะในเดือนมกราคม ค.ศ. 1446 พระเจ้านรปติที่ 1 ได้สถาปนาพระราชโอรสองค์ที่ 2 พระชนมายุเพียง 11 พรรษาให้มาปกครองเมืองแปรในฐานะอุปราชแห่งแปรซึ่งเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของอาณาจักร พระองค์เป็นพระโอรสที่จงรักภักดีต่อพระบิดาเป็นเวลา 26 ปี แต่ใน ค.ศ. 1472 พระองค์ได้ก่อกบฏต่อพระเชษฐาคือ สีหสุระที่ 1 แห่งอังวะ โดยร่วมกับพระอนุชาคือ ตะโดเมงสอ เจ้าเมือง สารวดี แต่แผนการครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จทั้งสองพระองค์จึงยอมแพ้ต่อองค์กษัตริย์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 พระเจ้าสีหสุระก็มิได้พิโรธโกรธเคืองทั้งสองพระองค์ อีกทั้งยังให้ทั้งสองพระองค์ดำรงตำแหน่งเดิม

มังกะยอชวาสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1482 หลังจากดำรงพระยศนี้นานถึง 36 ปี จากนั้น ตะโดเมงสอแห่งสารวดี พระอนุชาก็ฉวยโอกาสเข้ายึดเมืองแปรพร้อมกับกบฏต่อ พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 พระนัดดาโดยตะโดเมงสอก่อการสำเร็จทำให้แปรเป็นอิสระจากอังวะ