มวลชีวภาพ หรือ ชีวมวล (biomass) คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น

  • แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก
  • ชานอ้อย ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย
  • เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้
  • กากปาล์ม ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด
  • กากมันสำปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
  • ซังข้าวโพด ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อนำเมล็ดออก
  • กาบและกะลามะพร้าว ได้จากการนำมะพร้าวมาปอกเปลือกออกเพื่อนำเนื้อมะพร้าวไปผลิตกะทิ และน้ำมันมะพร้าว
  • ส่าเหล้า ได้จากการผลิตแอลกอฮอล์เป็นต้น
  • สาหร่าย ได้จากการสกัดน้ำมันดิบออกจากสาหร่ายสด
  • หญ้าเนเปียร์
พลังงานทดแทน
กังหันลม
กังหันลม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
มวลชีวภาพ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานลม

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้