ผลิตผลพลอยได้

(เปลี่ยนทางจาก By-product)

ผลิตผลพลอยได้ คือผลิตผลรองหรือผลิตผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดจากกระบวนการการผลิต ปฏิกิริยาเคมี หรือขั้นตอนทางชีวเคมี ซึ่งไม่ใช่ผลิตผลหลักที่ตั้งใจผลิตขึ้น ผลิตผลพลอยได้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และซื้อขายได้ หรืออาจเป็นของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ตัวอย่างผลิตผลพลอยได้แก้ไข

จากสัตว์แก้ไข

จากพืชแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข