ฟาง เป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งจากเกษตรกรรม คือลำต้นแห้งของธัญพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ฟางเกิดขึ้นจากต้นของธัญพืชอาทิ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวเจ้า ข้าวไรย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ประโยชน์ของฟางมีมากมายตั้งแต่ใช้เป็นอาหารสัตว์ หัตถกรรม ไปจนถึงพลังงานทดแทน

ฟางก้อนกลมที่ไถขึ้นจากนา
มัดฟางข้าว

ประโยชน์ แก้

อาหารสัตว์ แก้

ฟางเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคกระบือในช่วงหน้าแล้ง ฟางมีคุณค่าทางอาหารต่ำ มีโปรตีน ใยอาหาร และปริมาณสารอาหารโภชนะย่อยได้ (TDN) ประมาณ 2.76%, 36.17% และ 45% ของวัตถุแห้งตามลำดับ แต่ฟางมีอัตราการย่อยต่ำ ทำให้ฟางอยู่ในกระเพาะนาน สัตว์จึงได้รับคุณค่าทางอาหารน้อย ถ้าให้สัตว์กินฟางอย่างเดียวนานไป จะทำให้น้ำหนักตัวลด