ชานอ้อย (อังกฤษ: Bagasse) คือ ส่วนของลำต้นอ้อยที่หาบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกแล้ว ปัจจุบันชานอ้อยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

(อังกฤษ)

ส่วนประกอบของชานอ้อย แก้

ชานอ้อยทั่วไปมีส่วนประกอบโดยประมาณ ดังนี้
Cellulose 45-55%
Hemicellulose 20-25%
Lignin 18-24%
Ash 1-4%
Waxes <1%

ประโยชน์ของชานอ้อย แก้

ภาคอุตสาหกรรม

  • ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ
  • ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร

ภาคเกษตรกรรม

  • ใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมัก
  • ใช้เป็นวัตถุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดิน และป้องกันวัชพืช

อ้างอิง แก้