พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ)

พระราชวิเทศปัญญาคุณ (นามเดิม: ดร.พระมหาเหลา ประชาราษฎร์) น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พม., พธ.บ., M.A. (London), Ph.D.(Birmingham) (7 สิงหาคม พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน) พระธรรมทูตไทยรูปแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ รองประธานองค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร, เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร รูปปัจจุบัน


พระราชวิเทศปัญญาคุณ
(เหลา ปญฺญาสิริ)
ดร.พระมหาเหลา
พระราชวิเทศปัญญาคุณ
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2503
อายุ 59
อุปสมบท 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
พรรษา 46
วัด วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
ท้องที่ หมู่บ้านคิงบรอมลี่ เมืองลิชฟิลด์ สแตฟอร์ดไชร์ ตอนกลางของสหราชอาณาจักร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา B.A.(MCU), M.A. (London), Ph.D.(Birmingham)
ตำแหน่ง รองประธานองค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2503 บรรพชาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2516 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 หลังจากสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมฑูต ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ต่อมาท่านได้ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา และทำการก่อตั้งวัดไทยขึ้นในประเทศอังกฤษหลายวัด จนมีผลงานการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในปัจจุบัน

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระสงฆ์นักเผยแพร่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้ท่านได้รับถวายรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดที่มอบถวายแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาพุทธในประเทศไทย[1]

ประวัติแก้ไข

 
บรรยากาศวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร ขณะหิมะตกในฤดูหนาว

พระราชวิเทศปัญญาคุณ เกิดที่บ้านหนองรัง อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2503 เมื่ออายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมรัตนกร (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. 2519 อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาท่านสอบไล่ได้เปรียญธรรม 4 ประโยค ในปี พ.ศ. 2526 และสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2529

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ท่านได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และต่อมาได้เป็นผู้ช่วยพระธรรมฑูต และเป็นพระธรรมฑูตสายประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2533 โดยได้อยู่ช่วยงานพระพุทธศาสนา เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธปทีป ในปี พ.ศ. 2536 และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2537 ท่านได้เดินทางไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร แอสตัน เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เพื่อขยายผลการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ และต่อมาท่านได้รับการยอมรับจากชาวอังกฤษ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุศาสนาจารย์ ฝ่ายพระพุทธศาสนา ประจำมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ในปี พ.ศ. 2541 และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2549 ท่านได้ย้ายวัดจากแอสตัน เบอร์มิ่งแฮม ออกมาตั้งวัดใหม่ที่หมู่บ้านคิงส์บรอมลี่ สแตฟฟอร์ดเชียร์ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านในชนบท มีบรรยากาศสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ปัจจุบันท่านทำการขยายผลการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ โดยมีวัดในสาขาวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 แห่ง ในปัจจุบันคือ วัดมหาธาตุ เคมบริดจ์ และวัดมหาธาตุ พรีมัส[2]

การศึกษาแก้ไข

เกียรติคุณที่ได้รับแก้ไข

รางวัลพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2548 -   รางวัลพระราชทาน "รางวัลเสาเสมาธรรมจักร" รางวัลพระราชทานแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[3]

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ
  • พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปัญญาพุทธิวิเทศ[4]
  • พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิเทศปัญญาคุณ วิบูลศาสนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะกรรมการฯ. (2554). อนุสรณ์ วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
  2. คณะกรรมการฯ. (2554). อนุสรณ์ วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
  3. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2554). ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2556 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา [1][2]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11-6-2017
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๖ ข, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕, หน้า ๕๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๓, ตอน ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙, หน้า ๕๒

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 52°44′53″N 1°48′15″E / 52.748026°N 1.804261°E / 52.748026; 1.804261

ก่อนหน้า พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ) ถัดไป
-   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
(พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
  ยังคงดำรงตำแหน่ง