พญาเกียรติ์แห่งเมาะตะมะ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พญาเกียรติ์ (แก้ความกำกวม)

พญาเกียรติ์ (มอญ: ဗညာကေန်, พม่า: ဗညားကျန်း, ค.ศ. 1395 – 1442/43) อุปราชแห่งเมาะตะมะจาก ค.ศ. 1422 ถึง 1442/43 พระราชโอรสของ พระเจ้าราชาธิราช พญาเกียรติ์เป็นเจ้าเมืองทะละ จาก ค.ศ. 1414 ถึง 1422 ได้รับพระอิสริยยศเป็น พญาทะละ

พญาเกียรติ์แห่งเมาะตะมะ
อุปราชแห่งเมาะตะมะ
ดำรงพระยศค.ศ. 1422–1442/43
รัชสมัยพญาธรรมราชา (ค.ศ. 1422–1424)
พญารามที่ 1 (ค.ศ. 1424–1442/43)
ก่อนหน้าพญาธรรมราชา
ถัดไปตะละมีซอ
ราชวงศ์ฟ้ารั่ว
พระบิดาพระเจ้าราชาธิราช
ประสูติป. ค.ศ. 1395
หงสาวดี
อาณาจักรหงสาวดี
สวรรคตค.ศ. 1442/43
เมาะตะมะ
อาณาจักรหงสาวดี
ศาสนาพุทธเถรวาท