พญาเกียรติ์ (แก้ความกำกวม)

พญาเกียรติ์ คือกษัตริย์องค์ที่ 13 ของ อาณาจักรหงสาวดี (ราว ค.ศ. 1451–1453) หรืออาจหมายถึง